Estonia - Tingimused

Estonia - Tingimused

ESIALGNE INFORMATSIOON JA TINGIMUSED, MIS KOHALDUVAD MAKSETEHINGUTELE[1]

(„Tingimused“)

1. - RIA

Ria Payment Institution E.P., S.A.U. (edaspidi „RIA“, „meie” või „me“), registreerimisnumber (CIF) A- 80696792 ja peakontor aadressil Calle Cantabria 2, 28108, Alcobendas, Madrid (Hispaania) on Hispaania majandus- ja rahandusministeeriumi poolt volitatud tegutsema makseasutusena alates 28. juulist 2011  ning on volitatud osutama makseteenuseid Eestis oma Eesti makseteenuse agentide kaudu. Andmed agendi kohta (sh aadress), kelle kaudu RIA teile teenuseid osutab, esitatakse kviitungil. RIA-l on Hispaania Panga tegevusluba number 6842 (RIA tegevusloa andmed on kättesaadavad veebilehel www.bde.es). RIA-ga võib ühendust võtta posti teel siintoodud peakontori aadressil või telefonitsi (+3726167000).

Käesolevate tingimuste eesmärk on sätestada RIA ja tema klientide vahelised õigused ja olulised kohustused makseasutuste ja e-raha asutuste seaduses ning võlaõigusseaduses (edaspidi koos nimetatud „makseteenuste õigusaktid“) reguleeritud makseteenuste osutamisel, et võimaldada maksetehingute täitmist korralduste alusel, mille RIA-le esitab täitmiseks saatja (edaspidi „üksikud maksekorraldused“), allkirjastades vajadusel vastavad üksikud lepingud, milles kehtestatakse konkreetsed tingimused, mis kohalduvad konkreetsele vastavale makseteenusele.

Tingimused kohalduvad ainult isikutele, kes kasutavad RIA rahasiirde teenuseid eesmärkidel, mis ei ole seotud nende tulutoova või kutsealase tegevusega.

NÕUSTUDES KÄESOLEVATE TINGIMUSTEGA, NÕUSTUTE, ET NEED ON TEILE SIDUVAD. KUI TE EI NÕUSTU TINGIMUSTEGA, LOOBUGE KÕIGI MEIE TEENUSTE KASUTAMISEST. TINGIMUSED ON ÕIGUSLIKULT SIDUV LEPING NING ON OLULINE, ET VÕTAKSITE AEGA NENDEGA HOOLIKALT TUTVUMISEKS.

2. - Mõisted

Järgmistel tingimustes läbivalt kasutatud mõistetel on alltoodud tähendus ja ulatus:

„Kohalduvad andmekaitsealased õigusaktid“ on punkti 11 esimeses lõigus viidatud määrus;

„Soodustatud isik“ on isik, kellele saatja soovib rahalisi vahendeid saata, kes on füüsiline isik ja meie poolt heaks kiidetud ning kes saab raha ülekande määratud makse osutaja kaudu, pangaülekandega vastava määratud isiku pangakontole või meie kojutoimetamise teenuse kaudu (kui kohaldub);

„Tööpäev“ on päev, mil saatja vastav makseteenuse osutaja või soodustatud isiku maksetehingu täitmisega seotud makseteenuse osutaja on äritegevuseks avatud nii, nagu vaja maksetehingu täitmiseks;

„Klient“ on olukorras, kus RIA tegutseb makseteenuse osutajana, ning „tarbija“ kontekstis saatja, soodustatud isik või mõlemad, kes tegutsevad eesmärkidel, mis ei ole seotud nende tulutoova või ametialase tegevusega;

„Kättesaamise päev“ on päev, mil üksik maksekorraldus loetakse kättesaaduks, nagu viidatud all punkti 8.1 esimeses lõigus;

„EMP“ on Euroopa Majanduspiirkond;

„Jõustumise kuupäev“ on defineeritud tingimuste punkti 3 kolmandas lõigus;

„Rahalised vahendid“ on (i) saatjalt raha vastuvõtmise kontekstis summa, mille RIA on saanud, sealhulgas mis tahes kohalduvad maksetehingu tasud ja kulud, ning (ii) raha soodustatud isikule kättesaadavaks tegemise kontekstis rahalised vahendid, mis on saadud saatjalt ning kuuluvad soodustatud isikule välja maksmisele, miinus kõik kohalduvad tasud ja kulud;

„IBAN“ on rahvusvaheline pangakonto number, nagu määratletud punktis 5, lõigus (iv) allpool;

„Üksik maksekorraldus“ on defineeritud ülal punkti 1 teises lõigus;

„Rahasiire“ on makseteenus, mis võimaldab vastu võtta rahalisi vahendeid saatjalt, loomata maksekontot saatja või soodustatud isiku nimele, ainueesmärgiga kanda võrdne summa soodustatud isikule või muule makseteenuse osutajale, kes tegutseb soodustatud isiku nimel;

„Makse osutaja“ on meie, üksikisik või juriidiline isik, kes tegutseb kolmandast isikust makseteenuste osutaja või agendina, kes tegutsev meie nimel ja maksab välja maksetehingu, mille on algatanud saatja, soodustatud isikule saatja nimetatud sihtriigis;

„Makseteenuste õigusakt“ on defineeritud ülal punkti 1 teises lõigus;

„Maksetehing“ on vastavalt saatja või soodustatud isiku algatatud tegevus, mis koosneb rahaliste vahendite paigutamisest, ülekandmisest või väljavõtmisest, sõltumata nende kahe poole vahelistest kohustustest;

„RIA“, „meie“ või „me“ on ülal punkti 1 esimeses lõigus viidatud mõiste;

 „Saatja“ on isik, kes teeb üksiku maksekorralduse rahaliste vahendite maksmiseks soodustatud isikule;

„Astmeline saatmisteenus“ on kliendi kasutatav teenus, mida on täiendavalt selgitatud all punktis 8.5;

„Tingimused“ on eeskirjade kogum, mis on sätestatud käesolevas dokumendis ja mis tahes muudes sellele lisatud või sellele viitena liidetud dokumentides;

„Tehinguandmed“ on defineeritud tingimuste punkti 8.1 viiendas lõigus.

3.- Kohaldamisala ja muudatused

Tingimused kohalduvad järgmistele makseteenustele, mida osutatakse Eesti territooriumil:

 • rahasiire.

Võime tingimusi aeg-ajalt muuta, et järgida muudatusi seadustes või regulatiivsetes nõuetes või turutingimuste muutumise tõttu.

Kui tingimusi muudame, teeme seda e-kirja teel ja/või lisades tingimuste muudetud versiooni samale veebilehele, kus neid hoitakse ning tehes seda püsival andmekandjal. Teavitame teid ka kuupäevast, mil mis tahes muudatused jõustuvad („jõustumise kuupäev“).

Tingimustes tehtud muudatused kohalduvad tavaliselt ainult üksikutele maksekorraldustele, mis on tehtud pärast jõustumise kuupäeva, kuid kohalduvad ka üksikutele maksekorraldustele, mis on tehtud enne jõustumise kuupäeva, kui oleme kohustatud neid nii kohaldama seaduse või regulatiivsete nõuete alusel. Igal juhul märgitakse kahtluste vältimiseks, et tingimuste uuendatud versioon on ülimuslik mis tahes varasema versiooni suhtes.

4.- Klientide tegevus

Maksetehingutega seotud mis tahes toote või teenuse tellimisel loetakse klient „tarbijaks“ kohalduvates õigusaktides sätestatud viisil.

Meie tingimustest tulenevad kohustused sõltuvad sellest, kas lubame teil oma äranägemisel saada meie kliendiks ning jätame endale õiguse keelduda teile makseteenuste osutamisest, põhjust avaldamata. Olete kohustatud viivitamata esitama kogu informatsiooni ja dokumendid, mida võime teilt mis tahes ajal küsida, et saaksime täita makseteenustega seotud mis tahes õiguslikke nõudeid, sealhulgas nii nagu nõutud rahapesu ja terrorismi rahastamise tõkestamise õigusaktides, ning annate meile nõusoleku teiega sel eesmärgil ühendust võtta.

5.- Teavitamiskohustus enne maksetehingu tegemist

Saatja ja soodustatud isik peavad RIA-le esitama RIA poolt aeg-ajalt määratud teavet ja dokumentatsiooni, mis võib sisaldada muu hulgas järgmist:

 1. täisnimi, perekonnanimed, isikut tõendav dokument ning muud saatjat ja soodustatud isikut tuvastavad andmed;
 2. maksetehingu sihtriik;
 3. maksetehingu summa ja valuuta;
 4. kui maksetehing tehakse soodustatud isiku pangakontole, rahvusvaheline pangakontonumber („IBAN“), kui vastaval pangakontol on IBAN kood, või pangakontonumber, vastavalt olukorrale;
 5. sõltuvalt sihtriigile;
  • soodustatud isikuga loodud suhte liik;
  • rahaliste vahendite tõend;
  • ülekande põhjus; ja/või
  • mis tahes muu teave, mida võime aeg-ajalt küsida ülekande tegemiseks sellesse konkreetsesse riiki ning
 6. mis tahes muu informatsioon või dokumentatsioon, mis tõendab seda saatjat ja/või soodustatud isikut puudutavat teavet, mida võime aeg-ajalt küsida.

Saatja kinnitab, et ta tegutseb enda nimel ja on Rahalised vahendid omanik.

RIA võib saatjalt ja soodustatud isikult küsida täiendavat teavet, nii nagu see võib tema äranägemisel aeg-ajalt vajalik olla rahasiirde nõuetekohaseks täitmiseks või selleks, et täita kohalduvaid seaduseid ja regulatsioone.

Saatja kohustub kontrollima maksetehingutega seotud andmete õigsust ja terviklikkust, kui teeb RIA-le korralduse osutada rahasiirde teenuseid, mida on kirjeldatud tingimuste punktis 3, eelkõige seoses soodustatud isiku tuvastamisandmetega ja majanduslike tingimustega, mis puudutavad üksiku maksekorralduse kviitungit, millele antakse edasiseks jälgimiseks kordumatu tunnus. Vastav üksik maksekorraldus, koos kviitungi ja käesolevate tingimustega, on makseteenuste õigusakti ja muude asjakohaste kohalike õigusaktide tähenduses üksikleping, mis sellele maksetehingule kohaldub.

Kui maksetehing täidetakse kooskõlas üksiku maksekorraldusega, loetakse, et see on nõuetekohaselt täidetud vastava soodustatud isiku suhtes. Seega, kui saatja esitatud andmed osutuvad ebaõigeks saatjast tulenevatel põhjustel, ei vastuta RIA maksetehingu mittetäitmise või puudustega täitmise eest. Selguse huvides märgitakse, et saatja ei vastuta, kui mis tahes andmed on ebaõiged RIA süül.

Kui maksetehing täidetakse kooskõlas soodustatud isiku kordumatu tunnusega, loetakse see nõuetekohaselt täidetuks soodustatud isiku suhtes, keda vastav kordumatu tunnus kirjeldab (ka juhul, kui klient esitab informatsiooni lisaks kordumatule tunnusele). Kui RIA-le esitatud kordumatu tunnus ei ole õige, ei vastuta makseteenuse osutaja maksetehingu mittetäitmise või puudustega täitmise eest. RIA teeb mõistlikud jõupingutused, et tagasi saada rahalised vahendid, mis on seotud kliendi esitatud ebaõige kordumatu tunnuse alusel täidetud maksetehinguga.

Kooskõlas kohalduvate seaduste ja regulatsioonidega võib RIA iga maksetehingu kohta küsida kehtivat isikut tõendavat dokumenti ning säilitada koopiaid klientide isikut tõendavatest dokumentidest optilises, magnetilises või elektroonilises formaadis, et tagada nende puutumatus, andmete õige lugemine, nendega manipuleerimise ärahoidmine ning nende nõuetekohane säilimine ja asukoht.

RIA võib igal ajal nõuda, et maksetehingu summa krediteeritakse RIA-le kuuluvale pangakontole.

Lisaks kohaldatakse tugevdatud hoolsusmeetmeid klientide tuvastamiseks ja paremaks tundmiseks kooskõlas kohalike õiguslike nõuetega ning ka juhul, kui maksetehing summa, kas üksikult või kogumis teatud perioodi jooksul, ületab muu summa, mille RIA aeg-ajalt määrab kooskõlas oma vastavusprotsessidega kohalduvate seaduste kohaselt.

6.- Kulud ja kohalduvad tasud

Selleks, et RIA saaks osutada rahasiirde teenust, peab klient tasuma RIA-le vastavale maksetehingule kohalduvad kulud ja teenustasud, mida kajastatakse iga üksiku maksekorralduse kviitungil.

Maksetehingu soodustatud isikule makstakse saatjale väljastatud igas üksikus maksekorralduses kajastatud täissumma, teadmisega, et kui RIA tegutseb soodustatud isiku makseteenuse osutajana, nõustub soodustatud isik, et enne ülekantava summa maksmist arvab RIA sellest maha oma kulud.

Kui saatja või soodustatud isiku makseteenuse osutaja ei ole RIA, võib vastav makseteenuse osutaja küsida tasusid ja makse seoses maksetehinguga vastavalt saatja või soodustatud isikuga sõlmitud makseteenuste lepingule.

Juhul, kui kolm (3) kuud pärast üksiku maksekorralduse jaoks rahaliste vahendite saamist ei ole vastava üksiku maksekorraldusega seotud maksetehing soodustatud isikule makstud ning vastavad rahalised vahendid ei ole saatjale tagastatud põhjustel, mida RIA ei mõjuta, võib RIA küsida kuutasu nende rahaliste vahendite eest, eesmärgiga hüvitada RIA-le mõistlikud kulud, mis RIA on kandnud seoses oma jõupingutustega tagastada saatjale välja maksmata vahendid ning seoses vahendite haldamisega RIA poolt ajal, mil need on RIA valduses. Maksimaalsed tasud, mida RIA kohaldab sellistele RIA kantud kuludele käesolevaga sätestatud viisil, on esitatud tingimuste lõpus toodud tabelis.

Informatsiooni tingimuste kohta, mis kohalduvad RIA rahasiirde teenuste osutamisele, antakse kliendile tasuta. RIA võib aga nõuda vastavalt kliendilt neid mõistlikke kulusid, mida RIA on kandnud üksiku maksekorralduse tühistamiseks ning neid, mis tekivad rahaliste vahendite tagasinõudmisel sellise üksiku maksekorralduse puhul, mille kohta klient on esitanud ebaõige kordumatu tunnuse, või muudel tingimustes sätestatud juhtudel. Selguse huvides märgitakse, et klient ei vastuta, kui mis tahes andmed on ebaõiged RIA süül.

Kliendile antakse viide maksetehingu täitmisel kohalduvatele vahetuskurssidele.

Teatud juhtudel, nagu on lubatud kohalduvates seadustes, võib RIA kokkuleppel küsida tasu informatsiooni esitamise või kättesaadavaks tegemise eest.

7. Nõusolek, üksikute maksekorralduste tagasivõtmatus ja tühistamine

Nõusolek:

Saatja nõusolek maksetehingu täitmiseks antakse üksiku maksekorralduse vastava kviitungi allkirjastamisel.

RIA ei vastuta, kui klient kaotab kviitungi või väärkasutab RIA antud kviitungit, mis tõendab üksikut maksekorraldust.

Tagasivõtmatus:

Saatja ei tohi üksikut maksekorraldust tühistada pärast, seda, kui RIA on selle täitnud.

Üksikute maksekorralduste tühistamine:

Saatja võib nõusoleku tagasi võtta igal ajal enne ülaltoodud tagasivõtmatuse perioodi. Pärast seda võib saatja oma nõusoleku tagasi võtta või tühistada üksiku maksekorralduse ainult RIA nõusolekul. RIA võib küsida tasu kulude eest proportsionaalselt nende mõistlike kuludega, mida RIA on kandnud saatja nõusoleku tagasivõtmise või tühistamise eest.

Maksetehinguid ei tohi täita kui saatja ei saanud esitada või keeldus esitamast nõutud teavet ja/või dokumentatsiooni, mis on vajalik maksetehingu täitmiseks või juhul, kui RIA ei saanud maksetehingut täita, teavet ja/või dokumentatsiooni, mis oli vajalik selleks, et RIA saaks täita sisekontrolli eeskirju või kohalduvaid seaduseid ja regulatsioone.

Kui saatja soovib tühistada üksikut maksekorraldust, peab ta seda tegema isiklikult. RIA täidab tühistamise, kui see on võimalik ning alles siis, kui on kontrollinud, et maksetehing ei ole sihtriigis soodustatud isikule välja makstud.

Kui üksik maksekorraldus tühistatakse, tagastab RIA rahalised vahendid saatjale agendi kaudu, oma RIA kauplus(t)e kaudu (kui neid on) või hoiusena saatja pangakontole, nagu RIA-ga kokkulepitud. Saatjalt nõutakse RIA-le tühistamisega seoses tekkinud mõistlike kulude tasumist.

8.- Maksetehingute täitmine

8.1. Üksikute maksekorralduste kättesaamine:

Üksiku maksekorralduse kättesaamise aeg on aeg, mil RIA saab kätte üksiku maksekorralduse ja vastavad rahalised vahendid. Kui RIA saab üksiku maksekorralduse koos rahaliste vahenditega, mis tuleb üle kanda, sealhulgas maksetehinguga seotud tasud ja kulud, hiljemalt kell 15.00 (GMT+1) tööpäeval, loetakse, et üksik maksekorraldus on meie poolt sellel tööpäeval kätte saadud („kättesaamise päev“). Kui me saame üksiku maksekorralduse tööpäeval pärast kella 15.00 (GMT+1), loetakse, et üksik maksekorraldus on meie poolt kätte saadud üksiku maksekorralduse kättesaamisele vahetult järgneval tööpäeval. Kui üksiku maksekorralduse kättesaamise aeg ei ole RIA jaoks tööpäev, loetakse üksik maksekorraldus kättesaaduks järgmisel tööpäeval.

Sõltumata eeltoodust üritab RIA täita üksiku maksekorralduse maksetehingu koheselt pärast selle saatmist saatja poolt, millisel juhul asendatakse siintoodud kättesaamise aeg sellise muu varasema täitmise ajaga, mis muudab üksiku maksekorralduse tagasivõtmatuks kooskõlas ülaltoodud punktiga 7.

RIA jätab endale õiguse keelduda maksetehingu täitmisest, kui enne maksetehingu täitmist ei anna saatja RIA-le kõiki rahalisi vahendeid, sealhulgas juhul, kui saatja algatab maksetehingu maksekaardiga, või kahtlustatava või tegeliku pettuse või julgeolekuohu korral. Juhul, kui RIA keeldub maksetehingu täitmisest, teavitab ta saatjat keeldumisest ning võimalusel selle põhjustest ning keeldumiseni viinud võimalike vigade parandamise korrast, välja arvatud juhul, kui kohalduvate seadusete või regulatsioonide alusel on teavitamine keelatud.

Tagasilükatud üksikuid maksekorraldusi ei loeta kättesaaduks ülaltoodud punkti 8.2 tähenduses.

Iga üksiku maksekorralduse kohta anname saatjale järgmist teavet kviitungina, kas paberil või elektroonilisel kujul:

 1. viitenumber, mis võimaldab saatjal tuvastada maksetehingu ja soodustatud isiku;
 2. iga maksetehingu kordumatu PIN-kood;
 3. maksetehingu summa esitatuna üksikus maksekorralduses kasutatud valuutas;
 4. kinnitus maksetehinguga seotud mis tahes kliendi tasude ja/või kulude kohta, mille saatja peab meile maksma;
 5. vahetuskurss, mida kasutame maksetehingu täitmiseks, ning maksetehingu summa pärast valuuta konverteerimist (kui maksetehinguga kaasneb valuuta konverteerimine) ning
 6. kuupäev, mil me saime kätte üksiku maksekorralduse.

(koos „tehinguandmed“).

8.2. Täitmise tähtaeg ja väärtuspäev

a) Kohaldamisala Lepitakse selgesõnaliselt kokku, et sätted, mis puudutavad täitmisperioodi ja väärtuspäeva, kohalduvad ainult maksetehingutele, mille kohta on antud korraldus (i) eurodes või (ii) maksetehingutele, mis sisaldavad ainult ühte konverteerimist euro ja euroalasse mittekuuluva Euroopa Majanduspiirkonna („EMP“) liikmesriigi valuuta vahel, tingimusel, et vajalik vääringu konverteerimine toimub vastavas euroalasse mittekuuluvas liikmesriigis ning piiriüleste maksetehingute korral toimub piiriülene ülekanne eurodes.

b) Maksetehing, kus klient on saatja. Seoses maksetehingutega, kus klient tegutseb saatjana, tagab RIA, et maksetehingu summa makstakse soodustatud isiku makseteenuse osutaja kontole hiljemalt üksiku maksekorralduse kättesaamise ajale järgneva tööpäeva lõpus. Tähtaegasid pikendatakse ühe tööpäeva võrra paberil töödeldavate maksekorralduste puhul.

b) Maksetehing, kus klient on soodustatud isik. Maksetehingu korral, kus klient on soodustatud isik, teeb RIA maksetehingu rahalised vahendid kättesaadavaks hiljemalt tööpäeval, mil on kätte saadud saatja makseteenuse osutaja rahalised vahendid.

Maksetehingu korral, mis (i) tehakse riiki väljaspool EMP-d ja ei maksta välja eurodes, või (ii) mis konverteeritakse valuutasse, mis ei ole EMP liikmesriigi valuuta, tehakse rahalised vahendid kättesaadavaks soodustatud isiku makse osutajale hiljemalt neljanda tööpäeva lõpuks alates kättesaamise päevast.

8.3. Turvameetmed

Juhul, kui saatjalt saadud või muu teenuseosutaja kaudu saadud rahalised vahendid, mis kuuluvad soodustatud isikule maksmisele, on RIA valduses nende kättesaamisele järgneva tööpäeva lõpus, hoitakse neid eraldi kontol krediidiasutuses või investeeritakse turvalisse, likviidsesse ja madala riskiga varasse, nagu on sätestatud kohalduvates seadustes ja regulatsioonides.

8.4. Üksiku maksekorralduse väljamaksmine

Oma makse osutajate kaudu maksame soodustatud isikule maksetehingu rahalised vahendid välja oma nõuetele vastavuse kordade ja igas sihtriigis kättesaadavate maksemeetodite kohaselt. Paberraha hõlmava maksemeetodi korral peab soodustatud isik minema määratud makse osutaja juurde sihtriigis, et saada kätte maksetehingu summa, näidates makse osutajale rahuldaval viisil tehinguandmeid ning sihtriigis kehtivat isikut tõendavat dokumenti. Isiku tõendamise vastuvõetavad viisid erinevad sõltuvalt riigist, milles rahalised vahendid välja võetakse. Meie makse osutajal on õigus makse kinni pidada, kui meie nõuetele vastavuse korda makse tegemiseks ei ole täielikult järgitud.

SAATJANA TEGUTSEDES EI OLE TEIL LUBATUD TEHINGUANDMEID (REDAKTEERITUD VÕI MUUL KUJUL) ANDA MITTE KELLELEGI PEALE TEIE VALITUD SOODUSTATUD ISIKU. LISAKS PEATE TEGEMA KÕIK MÕISTLIKULT VÕIMALIKU TAGAMAKS, ET MITTE KEEGI PEALE TEIE VALITUD SOODUSTATUD ISIKU EI SAAKS TEHINGUANDMEID VÕI NENDE MIS TAHES OSA. KUI AVALDATE OTSE VÕI KAUDSELT MIS TAHES TEHINGUANDMEID KELLELEGI, KES EI OLE TEIE VALITUD SOODUSTATUD ISIK, EI VASTUTA MEIE, KUI MAKSAME RAHALISED VAHENDID KELLELEGI, KES EI OLE SOODUSTATUD ISIK NING KES ON ANDNUD MAKSE OSUTAJALE TEHINGUANDMED, MIDA MAKSE OSUTAJA LOEB KEHTIVAKS TUVASTAMISE TÕENDIKS.

8.5. Astmeline saatmisteenus

RIA teeb astmelise saatmisteenuse kättesaadavaks neile saatjatele, kes soovivad seda teenust kasutada. Selle teenusega on saatjatel võimalus kasutada maksetehingu täitmiseks RIA rakendust (saadaval iOS ja Android süsteemidele), kus maksetehing konfigureeritakse, ning pärast seda, kui maksetehing on konfigureeritud, makstakse see sularahas või krediitkaardiga samal tööpäeval RIA agendile, kellel on astmeline saatmisteenus kättesaadav.

Astmelise saatmisteenuse kasutamiseks peavad saatjad pärast RIA rakenduse alla laadimist rakenduses registreeruma, esitades RIA poolt mis tahes ajal küsitud isikuandmed. Nimetatud andmed võivad muu hulgas sisaldada saatja nime ja perekonnanimesid, e-postiaadressi, saatja rahvust, sünnikuupäeva, ametit, soovituskoodi või telefoninumbrit. Lisaks on mis tahes astmelise saatmisteenuse maksetehingu konfigureerimise algatamiseks RIA rakenduse kaudu vajalik esitada kõik nõutud andmed üksiku maksekorralduse kohta ning ka nende soodustatud isikute kohta, kellele rahasiire soovitakse saata, sealhulgas, kuid mitte ainult, riik, kuhu rahalised vahendid saadetakse, soodustatud isiku andmed (nimi, perekonnanimi, rahvus ja/või isikut tõendav dokument jne), saadetav summa (eurodes), soodustatud isiku saadav summa (määratud kohalikus valuutas), soodustatud isiku kättesaamise viis (mis hõlmab neid üksuseid, kes saavad makse täita määratud soodustatud isikule riigis, kus soodustatud isik rahalised vahendid kätte saab) või saatja maksetehingu maksemeetod. Saatja võib üksiku maksekorralduse tühistada selle konfigureerimise ajal. Üksiku maksekorralduse konfigureerimise käigus esitatud andmete alusel teatab RIA saatjale maksetehingu kulu enne, kui saatja maksetehingu valideerib.

RIA rakenduses registreerumise ja mis tahes üksiku maksekorralduse konfigureerimise käigus võib RIA nõuda, et saatja verifitseeriks mobiilseadme, mida ta kasutab, saates esitatud mobiiltelefonile SMS-i, mis tuleb sisestada vastavasse lahtrisse, mille RIA on esitanud RIA rakenduses. Mõlemal juhul peab saatja enne mis tahes maksetehingu täitmist nõustuma privaatsuspõhimõtete ja käesolevate tingimustega. RIA salvestab vaikimisi saatja lisatud soodustatud isikud. Kui maksetehing on RIA ja saatja poolt konfigureeritud ja valideeritud, saab viimane triipkoodi, millega tuvastatakse äsja konfigureeritud üksik maksekorraldus. Seejärel saab saatja rakenduses juurdepääsu nimekirjale RIA agentidest, kus ta saab välja maksta maksetehingu rahalised vahendid. Mõlemal juhul teatab RIA saatjale summa, mis tuleb maksta kohalikus valuutas ning summa, mille soodustatud isik sihtkohas saab, tuues eraldi välja esimesel juhul maksetehingu kulud, mille tasumist RIA nõuab saatjalt. Maksetehingu täitmiseks peab saatja külastama astmelist saatmisteenust ostutava volitatud RIA agendivõrgustiku asukohta, näitama üksiku maksekorralduse triipkoodi ja oma kehtivat isikut tõendavat dokumenti kooskõlas vastaval ajal kohalduvate regulatsioonidega. Kui RIA agent on valideerinud kogu vastava teabe, kinnitab agent saatjale, et ta võib maksetehinguga jätkata. Pärast maksmist saab saatja maksetehingu kohta kviitungi agendilt või RIA rakenduse kaudu. Juhul, kui agent seda nõuab, peab saatja allkirjastama üksiku maksekorralduse kviitungi. Juhul, kui RIA annab elektroonilise kviitungi, ei pea saatja kviitungit allkirjastama ning saab RIA agendilt ainult sularaha kviitungi ning saatja peab kasutama RIA rakendust, kui ta soovib tutvuda üksiku maksekorralduse kviitungiga. Kõik astmelise saatmisteenuse maksetehingud tuleb pärast valideerimist ja RIA rakenduse kaudu antud nõusolekut tasuda samal tööpäeval enne kella 23.59. Juhul, kui saatja ei tasu maksetehingut, tühistatakse üksik maksekorraldus automaatselt. RIA soovitab saatjatel enne agendi külastamist kontrollida agendi avamisaegasid.

9. - Maksetehingud, millega kaasneb konverteerimine ja valuutavahetuse teenused

RIA teeb oma saatjatele kättesaadavaks vahetuskursi, mis maksetehingutele kohaldub. Igal juhul teavitatakse saatjat vahetuskursist enne, kui saatja annab nõusoleku üksiku maksekorralduse tegemiseks ning see lisatakse kviitungile, mis sisaldab selle arveldamist.

Saatja tehtud üksiku maksekorralduse maksetehingu soodustatud isikule makstakse summa valuutas ja RIA kaudu kasutatava maksemeetodiga (näiteks sularahas või krediteerides soodustatud isiku pangakonto) vastavalt RIA ja saatja kokkuleppele. Kui soodustatud isik lepib oma teenusosutajaga kokku väljamakstava summa konverteerimises teise valuutasse või maksemeetodi muutmises, on vastav tehing eraldiseisev RIA saadetud üksikust maksekorraldusest ning on tehing ainult soodustatud isiku ja teenuseosutaja vahel.

RIA jätab endale õiguse tagasi lükata mis tahes üksik maksekorraldus, mis RIA sisekontrolli eeskirjade kohaselt vajab täiendavat kontrolli, ning takistab selle kohest täitmist.

10. - Maksetehingud mis ei ole autoriseeritud või nõuetekohaselt täidetud

Kui klient saab teadlikuks, et aset on leidnud autoriseerimata maksetehing või maksetehing, mis ei ole nõuetekohaselt täidetud, peab ta sellest viivitamata teavitama RIA-t, et RIA klienditeenindus (kelle kontaktandmed on toodud all punktis 15) saaks tegeleda selle parandamisega. Kliendilt võidakse küsida informatsiooni maksetehingu kohta ja/või mis tahes muud RIA määratud informatsiooni tuvastamise eesmärgil.

Välja arvatud juhul, kui RIA ei ole andnud või teinud kättesaadavaks kliendile maksetehingule vastavat informatsiooni, peab eeltoodud punktis viidatud suhtlus toimuma maksimaalselt kolmeteistkümne (13) kuu jooksul alates kuupäevast, mil maksetehing summa on RIA poolt kättesaadud või soodustatud isikule makstud, vastavalt olukorrale.

Kui RIA tegutseb saatja makseteenuse osutajana:

 • autoriseerimata maksetehingu korral, mille eest RIA kohalduvate seaduste alusel vastutab, tagastab RIA autoriseerimata maksetehingu summa saatjale koheselt ning igal juhul hiljemalt järgmise tööpäeva lõpuks, pärast seda, kui on teavitanud või saanud teavituse autoriseerimata maksetehingust, välja arvatud juhul, kui RIA-l on mõistlik alus kahtlustada pettust ning RIA edastab need alused vastavale riiklikule ametiasutusele kirjalikult. Kohaldumise korral taastab RIA saatja debiteeritud panga-/maksekonto sellisesse seisu, milles see oleks olnud, kui autoriseerimata maksetehing ei oleks toimunud;
 • maksetehingu puudustega täitmise või mittetäitmise korral, mille eest RIA vastutab, tagastab RIA koheselt saatjale puudustega maksetehingu summa või vastavalt kohaldumisele taastab saatja debiteeritud panga-/maksekonto sellisesse seisu, milles see oleks olnud, kui autoriseerimata maksetehing ei oleks toimunud.

Kui RIA tegutseb soodustatud isiku makseteenuse osutajana ning maksetehing on täidetud puudustega, mille eest RIA vastutab, annab RIA koheselt puudustega maksetehingu summa soodustatud isiku käsutusse või vastavalt kohaldumisele krediteerib vastava summa soodustatud isiku maksekontole.

RIA tagastab kliendile kõik sisse nõutud kulud või teenustasud ning vastava intressi, millele kliendil on õigus autoriseerimata maksetehingu, puudustega või hilinenud täitmise või mittetäitmise korral, vastavalt kohaldumisele. Klient võib nõuda täiendavat kahju hüvitamist, kui RIA on selleks kohustatud kohalduvate seaduste alusel.

RIA ei vastuta maksetehingu puudustega või hilinenud täitmise või mittetäitmise eest ebatavalistel või ettenägematutel asjaoludel, mida RIA ei kontrolli, mida RIA ei saanud vältida või ennetada või juhul, kui RIA-le kohalduvad muud juriidilised kohustused Euroopa Liidu või kohalduva riikliku õiguse alusel.

11.- Andmekaitse ja konfidentsiaalsus

Käesoleva artikli tähenduses on mõistetel „vastutav töötleja“, „isikuandmed“, „töötlemine“ ja „andmesubjekt“ tähendus, mis on neile antud Euroopa Liidu isikuandmete kaitse üldmääruses (üldmäärus) (2016/679) ja pooltele erinevates EL liikmesriikides seoses tingimustega kohalduvates andmekaitset käsitlevates õigusaktides ja nõuetes („kohalduvad andmekaitsealased õigusaktid“).

RIA tegutseb vastutava töötlejana seoses isikuandmetega, mida töötleb käesolevate tingimuste alusel osutatavate teenuste kontekstis.

                                                                                                                  

Informatsiooni selle kohta, kuidas RIA võib töödelda kliendi isikuandmeid, isikuandmete liigid, mida RIA võib koguda, kuidas RIA kasutab, jagab ja kaitseb neid isikuandmeid, kliendi andmekaitseõiguste kohta ja kuidas võtta ühendust RIA-ga seoses nende privaatsustavadega, leiate meie privaatsusteatisest, mis on kättesaadav https://dc.riafinancial.com/Estonia-privacy-policy.     

Klient on teadlik ja nõustub, et tema isikuandmeid võivad avaldada, edastada või talletada RIA, tema kontserni ettevõtted või kolmandad isikud, kui selline avaldamine, edastamine või talletamine on mõistlikult vajalik või soovitav käesolevate tingimuste sõlmimiseks või neist tulenevate kohustuste täitmiseks. Kliendi isikuandmeid võidakse edastada väljapoole Euroopa Majanduspiirkonda riikidesse, kus seadused ei pruugi tagada samal tasemel andmekaitset nagu riigis, kus isikuandmeid algselt koguti. Sellisel juhul rakendab RIA vajalikke mehhanisme tagamaks, et edastatud isikuandmetele kohaldub piisaval tasemel kaitse kooskõlas kohalduvate andmekaitsealaste õigusaktidega.

Sõltumata eeltoodust hoiab RIA konfidentsiaalsena kõik isikuandmed, avaldamata neid andmeid kolmandatele isikutele, välja arvatud juhul, kui see on vajalik ülal punktis 3 nimetatud makseteenuste osutamiseks või kui kohalduvad seadused ja määrused lubavad avaldada selliseid andmeid kolmandatele isikutele, sealhulgas piiranguteta valitsusasutustele või selleks, et täita seadustest tulenevaid kohustusi rahapesu ja terrorismi rahastamise tõkestamiseks. Käesolev säte kohaldub ilma, et see piiraks kohalduvate andmekaitsealaste õigusaktide sätteid. RIA hoiab konfidentsiaalsena kogu informatsiooni, millest RIA saab teadlikuks enda ja kliendi suhte alusel käesolevate tingimuste kehtivuse ajal, välja arvatud juhul, kui klient on andnud andmete avaldamiseks nõusoleku kirjalikult või kirjalikku taasesitamist võimaldavas formaadis.

12. - Muudatused, mida me ei kontrolli

Me ei võta mingit vastutust, kui ei saa täita mis tahes oma kohustusi teie ees või meie kohustuste täitmine viibib mis tahes asjaolude tõttu, mida me ei saa mõistlikult kontrollida, sealhulgas (kuid mitte ainult) mis tahes ametiühingualane tegevus, vääramatu jõud, tulekahju, üleujutus või torm, sõda, mäss, tsiviilrahutus, haarang, turvahäire, terrorismiakt või mis tahes tulenevad ennetusmeetmed, vandalism, sabotaaž, viirus, pahatahtlik kahju, mis tahes määruse, kohustusliku sätte, seaduse, valitsuse või kohtu korralduse täitmine, politsei või mis tahes valitsus- või reguleeriva asutuse, kes on andnud meile loa makseteenuseid osutada, tegevus või korraldused, elektrikatkestus, kolmandate isikute pakutavate seadmete, süsteemide või tarkvara või internetiühenduvuse tõrge, pahatahtlikud küberrünnakud meie infotehnoloogiasüsteemi vastu, sealhulgas arvutiviirused, lunavara ja muud küberrünnakud, või mis tahes finantsturu erakorraline kõikumine, mis võib negatiivselt mõjutada meie suutlikkust osutada makseteenuseid, või meile kohalduvatest seadustest tulenevad kohustused. Mis tahes selliste asjaolude esinemisel peatatakse tingimuste kohaldumine perioodi jooksul, mil need asjaolud kestavad, või meie äranägemisel ja nii meie kui ka teie kaitsmiseks võime need tingimused lõpetada.

13. - Vastutuse piirang

Meie koguvastutus teie ees seoses maksetehinguga on piiratud maksetehingu rahaliste vahendite kogusummaga, millele lisanduvad mis tahes tasud, mille eest võite vastutada, ning mis tahes intress, mida võite olla kohustatud tasuma maksetehingu mittetäitmise või ebaõige täitmise tõttu meie poolt.

Kui me ei täida mis tahes meile kohalduvatest õigusaktidest tulenevaid nõudeid (mis sätestavad meile kui makseteenuse osutajale teatud kohustused, sealhulgas seoses autoriseerimata, täitmata ja ebaõigelt täidetud maksetehingutega), ei vastuta me teie ees, kui selle on põhjustanud ebatavalised ja ettenägematud asjaolud, mida me ei saa kontrollida ning mille tagajärjed oleksid olnud vältimatud, sõltumata kõigist meie jõupingutustest, või juhul, kui selle põhjuseks on muud kohustused, mis tulenevad meile muudest Euroopa Liidu või kohalduva riikliku õiguse sätetest.

Sõltumata mis tahes muust käesolevate tingimuste sättest, ei välista me oma vastutust surma või vigastuse eest, mille on põhjustanud meie või meie töötajate või agendi hooletus, andmete kuritahtlik vääresitus või mis tahes muud vastutust, mida ei saa kohalduvate seaduste alusel välistada.

14. Kohalduv õigus ja keel

Käesolevatele tingimustele ja neile vastavatele üksikute maksekorralduste maksetehingutele kohaldub Eesti õigus. Vaidluse korral võib klient või RIA algatada kohtumenetluse Harju Maakohtus.

RIA ja kliendi vahelisele lepingulisele suhtele kohaldub eesti keel. Klienditeeninduse kõnesid käsitletakse siiski inglise või vene keeles, vastavalt Kliendi äranägemisele.

15. - Klienditeenindus ja kaebused

Väärtustame kõiki oma kliente ning suhtume tõsiselt oma kohustustesse. Võite seoses maksetehinguga ühendust võtta meie klienditeeninduse meeskonnaga järgmistel kontaktandmetel:

RIA KLIENDITEENINDUS

C/ Cantabria 2

28108, Madrid

Hispaania

Tel:  +3726167000

Kliendid peavad esitama oma kaebused mis tahes vaidluse lahendamiseks kirjalikult (i) isiklikult mõnes RIA PAYMENT INSTITUTION, E.P., S.A.U. (RIA) kontoris või mõne tema volitatud makseagendi kontoris; (ii) posti teel adresseerituna Customer Service Representative of RIA PAYMENT INSTITUTION, E.P., S.A.U., Calle Cantabria 2, 28108, Alcobendas, Madrid (Hispaania); või (iii) e-posti teel aadressil ceec@riafinancial.com. Makseagendid osutavad makseteenuseid RIA nimel. Kui kaebus esitatakse mõne volitatud makseagendi asukohas, edastab makseagent kaebuse RIA-le analüüsimiseks ja otsuse tegemiseks kooskõlas protsessiga, mis on määratletus Eestis osutatavatele makseteenustele kohalduvates tingimustes, kättesaadav https://dc.riafinancial.com/Estonia-terms-conditions, ning Hispaania Panga klienditeeninduse tegevusmääruses, mis on kättesaadav veebilehel https://app.bde.es/ecm_www/

Klienditeeninduse osakond vastab klientide esitatud kaebustele hiljemalt viieteistkümne (15) päeva jooksul alates kaebuse kättesaamisest, välja arvatud juhul, kui esinevad erakorralised asjaolud (millest RIA teavitab klienti selle perioodi jooksul), millisel juhul lõpliku vastuse tähtaega tuleb pikendada maksimaalselt kolmekümne viie (35) tööpäevani alates kaebuse kättesaamisest.

Juhul, kui RIA klienditeeninduse esindajale esitatud kaebus lükatakse tagasi või ülaltoodud periood on möödunud ilma vastuseta klienditeeninduse osakonnalt, võib klient esitada oma kaebuse:

(i)      Banco de España (veebileht: www.bde.es)

Posti teel:

Banco de España

Departamento de Conducta de Mercado y Reclamaciones

C/ Alcalá 48, 28014 Madrid, Hispaania

Tel. : (+34) 900 54 54 54 / (+34) 91 338 8830 40;

(ii) Eesti Vabariigi Finantsinspektsioon

Sakala 4, Tallinn, 15030

Telefon: +372 668 0500

e-post: info@fi.ee

Informatsiooni vastavate kohalike regulatsioonide rikkumise kohta võib esitada Eesti Finantsinspektsioonile, (i) helistades +372 668 0555; (ii) saates e-kirja vihje@fi.ee; või täites elektroonilise vormi Eesti Finantsinspektsiooni kodulehel (https://www.fi.ee/et/tarbijale/millal-poorduda-finantsinspektsiooni-poole/rikkumisest-teavitamine#veebivorm).

MAKSIMAALSED TASUD

Ria Payment Institution E.P., S.A.U. (edaspidi RIA) praegu kehtivaid tasusid ei kontrolli Hispaania Pank, need on MAKSIMAALSED ning kehtivad kõigile klientidele, nii tarbijatele kui ka mittetarbijatele, ning RIA jätab endale õiguse kohaldada oma klientidele madalamaid tasusid mis tahes nimetatud kuluartiklite osas.

1. - LISATEENUSED

Lisateenused

TASUD

Rahasiirde tühistamine, muutmine või tagastamine

(Märkus 1)

RIA-le tekkinud mõistlike kulude tasumist nõutakse vastavalt kliendilt

Rahasiire ebatäielike või ebaõigete andmetega

(Märkus 2)

RIA-le tekkinud mõistlike kulude tasumist nõutakse vastavalt kliendilt

Bilansi haldamine (Märkus 3)

€ 3,00/kuus

Märkus 1. Rahasiirde tühistamine, muutmine või tagastamine.

RIA võtab vastavad meetmed, et täita saatja nõutud maksetehing selleks, et tühistada, muuta või üritada tagasi võtta üksik maksekorraldus.

Kui tehtud toimingutega kaasnevad kolmandate isikute nõutud kulud ning need on mõistlikud kulud, nõutakse nende tasumist vastavalt kliendilt ka juhul, kui nimetatud tegevused ei olnud edukad RIA-st sõltumatutel põhjustel.

     Märkus 2. Ebatäielike või ebaõigete andmetega maksetehing.

Maksetehingu täitmiseks vajalike mis tahes andmete esitamata jätmine ei too vastavale kliendile kaasa lisakulusid, kuid RIA nõuab vastavalt kliendilt neid mõistlikke kulusid, mis RIA on kandnud seoses mis tahes tehtud toimingutega (ka juhul, kui need ei olnud edukad RIA-st sõltumatutel põhjustel) eesmärgiga (i) saada andmed, mis on vajalikud maksetehingu täitmiseks, nagu sätestatud ülal punktis 8.2 või (ii) saada tagasi rahalised vahendid kolmandatelt isikutelt, kui maksetehing on täidetud, kuid ei ole ebatäielike või ebapiisavate andmete tõttu soodustatud isikule makstud, või (iii) tagastada rahalised vahendid maksetehingu saatjale, mida ei ole täidetud ebaõigete või ebatäielike andmete tõttu.

Märkus 3. Bilansi haldamine.

Juhul, kui saatjalt saadud rahalised vahendid on RIA valduses nende kättesaamisele järgneva tööpäeva lõpus, hoitakse neid eraldi kontol krediidiasutuses või investeeritakse turvalisse, likviidsesse ja madala riskiga varasse, nagu on sätestatud kohalduvates seadustes ja regulatsioonides. Kolm (3) kuud pärast vahendite saamist, kui maksetehing ei ole soodustatud isikule makstud ning rahalised vahendid ei ole tagastatud saatjale põhjustel, mis ei ole RIA kontrolli all, võib RIA küsida kuutasu nende rahaliste vahendite eest, eesmärgiga hüvitada RIA-le mõistlikud kulud, mis RIA on kandnud seoses RIA jõupingutustega tagastada saatjale väljamaksmata rahalised vahendid ning seoses vahendite haldamisega RIA poolt ajal, mil need on RIA valduses.

 

[1]Täiendavatele teenustele kohalduvad maksimaalsed tasumäärad on esitatud tingimuste lõpus.

 

Download PDF