Hungary - Általános Szerződési Feltételek

Hungary - Általános Szerződési Feltételek

A FIZETÉSI MŰVELETEKRE VONATKOZÓ ELŐZETES INFORMÁCIÓK ÉS FELTÉTELEK [1]

(„Általános Szerződési Feltételek”)

1.- A RIA-ról

A Ria Payment Institution E.P., S.A.U. (a továbbiakban: „RIA” vagy „mi”), amelynek cégjegyzékszáma (CIF) A-80696792 és székhelye: Calle Cantabria 2, 28108, Alcobendas, Madrid (Spanyolország), 2011. július 28. óta a spanyol Gazdasági és Pénzügyminisztérium által engedélyezett pénzforgalmi intézmény, és pénzforgalmi szolgáltatásokat jogosult nyújtani magyarországi pénzforgalmi ügynökein keresztül. A RIA Spanyol Nemzeti Bank által kiadott engedélyének a száma: 6842 (a RIA engedélyének részletei a www.bde.es weboldalon érhetők el). A RIA-val postai úton az itt megadott székhelyén, vagy telefonon (+36 (1) 245 5143) címen lehet kapcsolatba lépni.

A jelen Általános Szerződési Feltételek célja, hogy a pénzforgalmi szolgáltatás nyújtásáról szóló 2009. évi LXXXV. törvényben (a továbbiakban: a „Pft.”) szabályozott pénzforgalmi szolgáltatások nyújtása során a RIA és ügyfelei közötti jogokat és lényeges kötelezettségeket megállapítsa, hogy a RIA által a Feladótól teljesítésre kapott megbízások (a továbbiakban: „Egyedi Fizetési Megbízások”) alapján a Fizetési Műveletek teljesítése adott esetben az adott pénzforgalmi szolgáltatásra vonatkozó egyedi feltételeket rögzítő egyedi szerződések aláírásával történjen.

A jelen Általános Szerződési Feltételek kizárólag a RIA pénzátutalási szolgáltatását nem jövedelemszerző vagy szakmai tevékenységgel összefüggő célból igénybe vevő magánszemélyekre vonatkoznak.

A JELEN ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK ELFOGADÁSÁVAL ÖN ELFOGADJA, HOGY A JELEN ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK ÖNRE NÉZVE KÖTELEZŐ EREJŰEK. HA NEM FOGADJA EL EZEKET A FELTÉTELEKET, KÉRJÜK, HOGY NE HASZNÁLJA A SZOLGÁLTATÁSAINKAT. A JELEN FELTÉTELEK JOGILAG KÖTELEZŐ EREJŰ MEGÁLLAPODÁST ALKOTNAK, ÉS FONTOS, HOGY SZÁNJON IDŐT ARRA, HOGY A FELTÉTELEKET FIGYELMESEN VÉGIGOLVASSA.

2.- Fogalommeghatározások

A jelen Általános Szerződési Feltételekben használt alábbi kifejezések az alábbiakban megadott jelentéssel bírnak:

„Vonatkozó Adatvédelmi Jogszabályok”: a 11. pont első bekezdésében hivatkozott rendelet;

„Kedvezményezett”: olyan személy, akinek a Feladó Pénzeszközöket szándékozik küldeni, aki (a vonatkozó jogszabályok vagy bármely korábbi Fizetési Művelet alapján) számunkra nem kizárt természetes személy, aki a pénzátutalást valamely kijelölt Fizető Szolgáltatón keresztül, banki átutalással bankszámlájára vagy (adott esetben) házhozszállítási szolgáltatásunkon keresztül kapja;

„Munkanap”: olyan nap, amelyen a Feladó vonatkozó pénzforgalmi szolgáltatója vagy a Fizetési Művelet teljesítésében részt vevő Kedvezményezett pénzforgalmi szolgáltatója a Fizetési Művelet teljesítéséhez szükséges módon nyitva tart;

„Ügyfél”: abban az esetben, ha a RIA pénzforgalmi szolgáltatóként jár el, a „fogyasztóval” viszonylatában a Feladó, a Kedvezményezett vagy mindkettő, aki jövedelemszerző vagy szakmai tevékenységével össze nem függő célból jár el;

„Beérkezés Napja”: az a nap, amelyen az Egyedi Fizetési Megbízás az alábbi 8.1. pont első bekezdésében meghatározottak szerint beérkezettnek minősül;

„EGT”: az Európai Gazdasági Térség;

„Hatálybalépés Napja”: a jelen Általános Szerződési Feltételek 3. pontjának harmadik bekezdésében meghatározott jelentéssel bír;

„Pénzeszközök”: (i) a Feladótól történő pénzfogadással összefüggésben a RIA által kapott összeg, beleértve a Fizetési Műveletre vonatkozó díjakat és költségeket; és (ii) a Kedvezményezett számára történő rendelkezésre bocsátással összefüggésben a Feladótól kapott, a Kedvezményezettnek kifizetendő Pénzeszközöknek a vonatkozó díjakkal és költségekkel csökkentett összege;

„IBAN”: az alábbi 5. pont v) pontjában meghatározott nemzetközi bankszámlaszám;

„Egyedi Fizetési Megbízás”: a fenti 1. pont második bekezdésében meghatározott jelentéssel bír;

„Pénzátutalás”: olyan pénzforgalmi szolgáltatás, amely lehetővé teszi pénzeszközök fogadását a Feladótól a Feladó vagy a Kedvezményezett nevében nyitott fizetési számla nélkül, kizárólag a megfelelő összeg Kedvezményezettnek vagy a Kedvezményezett nevében eljáró másik pénzforgalmi szolgáltatónak történő átutalása céljából;

„Fizető Szolgáltató”: mi, vagy valamely természetes vagy jogi személy, aki harmadik félként pénzforgalmi szolgáltatásokat nyújt, vagy a nevünkben eljáró ügynök, aki a Feladó által kezdeményezett Fizetési Műveletet a Feladó által meghatározott célországban lévő Kedvezményezettnek kifizeti;

„Pft.”: a fenti 1. pont második bekezdésében meghatározott jelentéssel bír;

„Fizetési Művelet”: a Feladó vagy adott esetben a Kedvezményezett által kezdeményezett művelet, amely lehet Pénzeszközök elhelyezése, átutalása vagy felvétele, függetlenül a kettőjük közötti mögöttes kötelezettségektől;

„RIA” vagy „mi” a fenti 1. pont első bekezdésében meghatározott fogalom;

„Feladó”: az a személy, aki Egyedi Fizetési Megbízást ad a Pénzeszközök Kedvezményezett számára történő kifizetésére;

„Szakaszos Küldő Szolgáltatás”: az Ügyfelek rendelkezésére álló, az alábbi 8.5. pontban részletezett szolgáltatás;

„Feltételek”: a jelen dokumentumban és bármely más csatolt vagy hivatkozással a jelen dokumentum részét képező más  dokumentumban meghatározott szabályrendszer; és

„Tranzakció Adatai”: a jelen Általános Szerződési Feltételek 3. pontjának ötödik bekezdésében meghatározott jelentéssel bír.

3.- Alkalmazási kör és módosítás

A jelen Általános Szerződési Feltételek a Magyarország területén nyújtott alábbi pénzforgalmi szolgáltatásokra vonatkoznak:

 • Pénzátutalás

A jelen Általános Szerződési Feltételeket a jogszabályi vagy szabályozási előírásoknak való megfelelés érdekében, illetve a piaci feltételekben bekövetkező változások miatt időről időre módosíthatjuk.

Ha a jelen Általános Szerződési Feltételeket bárhogyan is módosítjuk, azt e-mailben és/vagy a jelen Általános Szerződési Feltételek módosított változatának ugyanazon a weboldalra történő felhelyezésével tesszük meg, ahol a jelen Általános Szerződési Feltételek is találhatók. Tájékoztatni fogjuk Önt arról a dátumról is, amelytől kezdve bármely változás hatályos („Hatálybalépés Napja”).

A jelen Általános Szerződési Feltételek módosítása általában csak a Hatálybalépés Napja után adott Egyedi Fizetési Megbízásokra vonatkozik, de abban az esetben a Hatálybalépés Napja előtt adott Egyedi Fizetési Megbízásokra is vonatkozik, ha a jogszabály vagy szabályozási előírás ezt megköveteli. Az egyértelműség végett a jelen Általános Szerződési Feltételek aktualizált változata minden esetben minden korábbi változat helyébe lép.

4.- Az Ügyfél eljárása

A Fizetési Műveletekkel kapcsolatos bármely termék vagy szolgáltatás igénybevételekor az Ügyfél a vonatkozó jogszabályok értelmében „fogyasztónak” minősül.

A jelen Általános Szerződési Feltételek szerinti kötelezettségeink feltétele, hogy Önt Ügyfélként saját mérlegelési jogkörünkben eljárva elfogadjuk a pénzforgalmi szolgáltatásokra, valamint a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása elleni küzdelemre vonatkozó szabályozásoknak megfelelően, és fenntartjuk a jogot, hogy indoklás nélkül megtagadjuk, hogy az Ön számára a pénzforgalmi szolgáltatásokat nyújtsunk. Ön köteles haladéktalanul megadni minden olyan információt és dokumentációt, amelyet bármikor kérhetünk Öntől annak érdekében, hogy a pénzforgalmi szolgáltatásokkal kapcsolatos jogi előírásoknak eleget tudjunk tenni, beleértve a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása elleni szabályozás által előírtakat is, és Ön hozzájárul ahhoz, hogy e célból felvegyük Önnel a kapcsolatot.

5.- A Fizetési Művelet teljesítését megelőző tájékoztatási kötelezettségek

A Feladó és a Kedvezményezett köteles a RIA rendelkezésére bocsátani a RIA által időről időre meghatározott alábbi információkat és dokumentációt:

 1. teljes név, vezetéknév, személyazonosító okmány és a Feladó és a Kedvezményezett azonosítására szolgáló egyéb adatok;
 2. a Fizetési Művelet célországa;
 3. a Fizetési Művelet összege és pénzneme;
 4. az átutalás oka (az alábbi lehetőségek közül kell választani: családi támogatás, kereskedelem, adomány/ajándék, tartozás/hitel/jelzáloghitel törlesztése, bevándorlással kapcsolatos átutalás, megtakarítás, egészségügyi kiadás, fizetés és utazás);
 5. a Kedvezményezett bankszámlája javára történő Fizetési Művelet esetén a nemzetközi bankszámlaszám („IBAN”), ha a bankszámla rendelkezik IBAN-kóddal, vagy az adott esetben a bankszámlaszám is megfelelő.
 6. a célországtól függően:
  • a Kedvezményezettel fennálló kapcsolat típusa;
  • a Pénzeszközök igazolása; és/vagy
  • bármilyen egyéb információ, amelyet időről időre az adott országba történő átutaláshoz kérhetünk; és
 7. bármilyen egyéb, időről időre esetlegesen kért olyan információ vagy dokumentáció, amely a Feladóra és/vagy a Kedvezményezettre vonatkozó információkat igazolja.

A Feladó kijelenti, hogy saját nevében jár el és a Pénzeszközök saját tulajdonát képezik.

A RIA időről időre saját belátása szerint további információkat kérhet a Feladótól és a Kedvezményezettől a Pénzátutalás helyes teljesítése vagy a vonatkozó jogszabályoknak és előírásoknak való megfelelés érdekében.

A Feladó vállalja, hogy amikor megbízza a RIA-t a jelen Általános Szerződési Feltételek 3. pontjában leírt pénzátutalási szolgáltatások teljesítésével, ellenőrzi a Fizetési Műveletekkel kapcsolatos adatok pontosságát és integritását, különösen a Kedvezményezett azonosító adatait és az Egyedi Fizetési Megbízás bizonylatának gazdasági feltételeit, amely a későbbi nyomon követhetőség érdekében egyedi számmal rendelkezik. Az ilyen Egyedi Fizetési Megbízás a bizonylattal és a jelen Általános Szerződési Feltételekkel együtt a Pft. és más vonatkozó helyi jogszabályok alkalmazásában az adott Fizetési Műveletre vonatkozó egyedi szerződést képezi.

A Fizetési Művelet az Egyedi Fizetési Megbízásnak megfelelő teljesítése esetén a megadott Kedvezményezett vonatkozásában helyesen teljesítettnek minősül. Ezért ha a Feladó által megadott adatok bármelyike a Feladónak felróható okból hibás, a RIA nem vállal felelősséget a Fizetési Művelet nem vagy hibás teljesítéséért. Az egyértelműség kedvéért: a Feladó nem felel a RIA-nak felróható okból hibás adatokért.

A Fizetési Művelet a Kedvezményezett egyedi azonosítójának megfelelő teljesítése esetén az egyedi azonosító által meghatározott Kedvezményezett tekintetében helyesen teljesítettnek minősül (még akkor is, ha az Ügyfél az egyedi azonosítón kívül további információkat is megad). Ha a RIA számára megadott egyedi azonosító hibás, a pénzforgalmi szolgáltató nem felel a Fizetési Művelet nem vagy hibás teljesítéséért. A RIA észszerű erőfeszítéseket tesz az Ügyfél által megadott hibás egyedi azonosító alapján végrehajtott Fizetési Művelet tárgyát Pénzeszközök visszaszerzése érdekében.

A vonatkozó jogszabályok és előírások alapján a RIA minden egyes Fizetési Művelethez kérhet érvényes személyazonosító okmányt, és az Ügyfél személyazonosító okmányának másolatát optikai, mágneses vagy elektronikus formátumban tárolhatja, hogy garantálja azok sértetlenségét, az adatok helyes leolvasását, manipulációjuk lehetetlenségét, megfelelő megőrzését és lokalizálását.

A RIA bármikor kérheti a Fizetési Művelet összegének általa vezetett bankszámlán történő jóváírását.

Ezen túlmenően a RIA a helyi jogszabályi előírásoknak megfelelően fokozott átvilágítási intézkedéseket alakít ki az Ügyfelek azonosítása és jobb megismerése érdekében, valamint abban az esetben, ha a Fizetési Műveletek összege akár külön-külön, akár egy bizonyos időszak alatt összességében meghaladja a vonatkozó jogszabályoknak megfelelő compliance eljárások alapján a RIA által időről időre meghatározandó összeget.

6.- Költségek és alkalmazandó díjak

A RIA által nyújtott pénzátutalási szolgáltatásokért az Ügyfél a szóban forgó Fizetési Műveletre megállapított, az egyes Egyedi Fizetési Megbízásokról szóló bizonylaton feltüntetett költségeket és jutalékokat fizeti meg a RIA-nak.

A Fizetési Művelet Kedvezményezettjének a Feladó részére kiállított minden egyes Egyedi Fizetési Megbízásban szereplő teljes rögzített összeg kerül kifizetésre, azzal, hogy a Kedvezményezett beleegyezik abba, hogy ha a RIA pénzforgalmi szolgáltatóként jár el, az átutalt összegből a kifizetés előtt levonja a költségeit.

Ha a Feladó vagy a Kedvezményezett pénzforgalmi szolgáltatója nem a RIA, a Fizetési Művelethez kapcsolódóan az adott pénzforgalmi szolgáltató is díjakat és adókat számíthat fel.

Abban az esetben, ha az Egyedi Fizetési Megbízáshoz tartozó Pénzeszközök beérkezése óta három (3) hónap telt el anélkül, hogy az ilyen Egyedi Fizetési Megbízás tárgyát képező Fizetési Művelet kifizetésre került volna a Kedvezményezettnek, és anélkül, hogy az adott Pénzeszközök a RIA-n kívül álló okból visszakerültek volna a Feladóhoz, a RIA havi díjat számíthat fel a Pénzeszközök terhére, hogy kompenzálja azon erőfeszítéseivel kapcsolatban felmerült észszerű költségeit, hogy a Feladónak a fennálló Pénzeszközöket visszafizesse, valamint a Pénzeszközöket kezelje, amíg azok a birtokában vannak. A RIA felmerülő költségei alapján a jelen Általános Szerződési Feltételekben meghatározottak szerint felszámítható maximális díjakat a jelen Általános Szerződési Feltételek végén található díjtáblázat tartalmazza.

A pénzátutalási szolgáltatások RIA általi nyújtására vonatkozó Általános Szerződési Feltételekről szóló tájékoztatást az Ügyfél ingyenesen megkapja. A RIA azonban az adott Ügyfélre átháríthatja az Egyedi Fizetési Megbízás visszavonásával kapcsolatban felmerült észszerű költségeit, valamint azokat a költségeket, amelyek az ilyen Egyedi Fizetési Megbízás Pénzeszközeinek visszaszerzéséből erednek, amennyiben az Ügyfél helytelen egyedi azonosítót adott meg, vagy az Általános Szerződési Feltételekben meghatározott egyéb esetekben. Az egyértelműség kedvéért az Ügyfél nem felel a RIA-nak felróható okból hibás adatokért.  

A Fizetési Művelet teljesítése során implicit devizakonverzió esetén a RIA a vonatkozó árfolyamokról az esetnek megfelelően a Fizetési Műveletre vonatkozó jutalékokkal együtt az Ügyfelet időről időre tájékoztatja, mely árfolyamokat az Ügyfél minden egyes Fizetési Megbízás aláírásával elfogadja.

7.- Hozzájárulás, visszavonhatatlanság és az Egyedi Fizetési Megbízások visszavonása

Hozzájárulás:

A Feladó a Fizetési Művelet teljesítéséhez az Egyedi Fizetési Megbízáshoz tartozó bizonylat aláírásával járul hozzá.

A RIA nem felel az Egyedi Fizetési Megbízást igazoló, a RIA által kiállított bizonylat Ügyfél általi elvesztéséért vagy visszaélésszerű használatáért.

Visszavonhatatlanság:

A Feladó nem vonhatja vissza az Egyedi Fizetési Megbízást, miután azt a RIA befogadta és/vagy teljesítette.

Egyedi Fizetési Megbízások törlése:

A Feladó a fent megjelölt visszavonási határidő előtt bármikor visszavonhatja a hozzájárulását. Ezt követően a Feladó csak a RIA jóváhagyásával vonhatja vissza a hozzájárulását vagy törölheti az Egyedi Fizetési Megbízást. A RIA a Feladó hozzájárulásának visszavonásával vagy a törléssel kapcsolatban felmerült észszerű költségeivel arányos mértékű díjat számíthat fel.

A Fizetési Művelet nem hajtható végre, ha a Feladó nem tudta vagy nem volt hajlandó megadni a Fizetési Művelet teljesítéséhez szükséges információkat és/vagy dokumentációt, vagy ha a RIA belső ellenőrzési eljárásainak vagy a vonatkozó jogszabályoknak és előírásoknak való megfelelés érdekében nem hajtotta végre a Fizetési Műveletet.

Ha a Feladó törölni kívánja az Egyedi Fizetési Megbízást, azt személyesen kell megtennie. A RIA lehetőség szerint és csak azt követően intézkedik a törléssel kapcsolatban, hogy ellenőrizte, hogy a Fizetési Művelet nem került kifizetésre a célországban a Kedvezményezett részére.

Ha az Egyedi Fizetési Megbízás törlésre kerül, a RIA a Pénzeszközöket a Feladónak az ügynökön, a saját RIA fiókján/fiókjain (ha van ilyen) keresztül vagy a Feladó bankszámlájára történő jóváírás útján téríti vissza a vele történt megállapodás szerint. A RIA-nak a törléssel kapcsolatban felmerülő észszerű költségei a Feladót terhelik.

8.- Fizetési Műveletek teljesítése

8.1. Egyedi Fizetési Megbízások befogadása

Az Egyedi Fizetési Megbízás beérkezésének időpontja az a pillanat, amikor az Egyedi Fizetési Megbízás és a megfelelő Pénzeszközök beérkeznek a RIA-hoz. Ha a RIA az Egyedi Fizetési Megbízást az átutalandó Pénzeszközökkel együtt, beleértve a Fizetési Művelethez kapcsolódó díjakat és költségeket is, Munkanapon 15.00 óráig (GMT+1) megkapja, az Egyedi Fizetési Megbízást úgy tekintjük, hogy az adott Munkanapon („Beérkezés Napja”) érkezett be hozzánk. Ha az Egyedi Fizetési Megbízás Munkanapon 15.00 óra (GMT+1) után érkezik be hozzánk, az Egyedi Fizetési Megbízás a beérkezését közvetlenül követő Munkanapon tekintendő beérkezettnek. Ha az Egyedi Fizetési Megbízás beérkezésének időpontja nem Munkanap a RIA számára, az Egyedi Fizetési Megbízás a következő Munkanapon tekintendő beérkezettnek.

A fentiektől függetlenül a RIA törekszik arra, hogy az Egyedi Fizetési Megbízás tárgyát képező Fizetési Műveletet a Feladó általi megküldést követően haladéktalanul teljesítse, amely esetben az itt említett beérkezési időpont helyébe az Egyedi Fizetési Megbízást a fenti 7. pontnak megfelelően visszavonhatatlanná tevő, korábbi teljesítési időpont lép.

A RIA fenntartja a jogot, hogy megtagadja a Fizetési Művelet teljesítését, ha a Feladó a Fizetési Művelet teljesítését megelőzően nem bocsátja a RIA rendelkezésére valamennyi Pénzeszközt, beleértve azt az esetet is, ha a Feladó a Fizetési Műveletet fizetési kártyával kezdeményezi, vagy ha csalás vagy biztonsági fenyegetés gyanúja vagy tényleges veszélye áll fenn. Abban az esetben, ha a RIA elutasítja a Fizetési Művelet teljesítését, erről és ha lehetséges, annak okairól értesíti a Feladót, valamint arról is, hogy mit kell tennie az elutasításhoz vezető esetleges hibák kijavítása érdekében, kivéve, ha az értesítést bármely vonatkozó  jogszabály vagy előírás tiltja.

Az elutasított Egyedi Fizetési Megbízások az alábbi 8.2. pont alkalmazásában nem minősülnek beérkezettnek.

Minden egyes Egyedi Fizetési Megbízásról a Feladónak a következő információkat adjuk meg egy átvételi bizonylat formájában, akár papíralapon, akár elektronikus formában:

 1. hivatkozási szám, amely lehetővé teszi a Feladó számára a Fizetési Művelet és a Kedvezményezett azonosítását;
 2. PIN kód, amely minden egyes Fizetési Művelethez egyedi;
 3. a Fizetési Művelet összege az Egyedi Fizetési Megbízásban meghatározott pénznemben megadva;
 4. a Fizetési Művelettel kapcsolatos bármely olyan ügyféldíj és/vagy költség visszaigazolása, amelyet a Feladónak kell megfizetnie;
 5. az általunk a Fizetési Művelet teljesítéséhez használt átváltási árfolyam és a Fizetési Művelet összege a devizaátváltást követően (ha a Fizetési Művelet devizaátváltással jár); és
 6. az Egyedi Fizetési Megbízás beérkezésének időpontja.

(együttesen a „Tranzakció Adatai”).

8.2. A teljesítés időtartama és értéknapja

a) Alkalmazási terület. A felek kifejezetten megállapodnak, hogy a teljesítési időszakra és az értéknapra vonatkozó rendelkezések csak az (i) euróban adott Fizetési Műveletekre, vagy (ii) az olyan Fizetési Műveletekre vonatkoznak, amelyek csak egyetlen, az euró és az EGT valamely, az euróövezeten kívüli tagállamának pénzneme közötti átváltást foglalnak magukban, feltéve, hogy a szükséges átváltás az érintett, euróövezeten kívüli tagállamban történik, és határokon átnyúló Fizetési Műveletek esetén a határokon átnyúló átutalás euróban történik.

b) Fizetési Műveletek, amelyekben az Ügyfél a Feladó. Azon Fizetési Műveletek tekintetében, amelyekben az Ügyfél a Feladó szerepét tölti be, a RIA biztosítja, hogy a Fizetési Művelet összege legkésőbb az Egyedi Fizetési Megbízás beérkezését követő Munkanap végén a Kedvezményezett pénzforgalmi szolgáltatójának számlájára kerüljön jóváírásra. A papír alapon feldolgozott Egyedi Fizetési Megbízás esetében ezek a határidők egy Munkanappal meghosszabbodnak.

c) Fizetési Műveletek, amelyekben az Ügyfél a Kedvezményezett. Azon Fizetési Műveletek esetében, amelyekben az Ügyfél a Kedvezményezett, a RIA legkésőbb azon a Munkanapon bocsátja rendelkezésre a Fizetési Művelet tárgyát képező Pénzeszközöket, amelyen a Pénzeszközök a Feladó pénzforgalmi szolgáltatójától beérkeztek.

Az (i) EGT-n kívüli államba irányuló, nem euróban kifizetendő, vagy (ii) az EGT-tagállamok pénznemétől eltérő pénznemre történő átváltást igénylő Fizetési Művelet esetén a Pénzeszközök legkésőbb a Beérkezés Napjától számított negyedik Munkanap végéig kerülnek a Kedvezményezett Fizető Szolgáltatója számára rendelkezésre bocsátásra.

8.3. Óvintézkedések

Abban az esetben, ha a Feladótól kapott vagy más pénzforgalmi szolgáltatón keresztül a Kedvezményezettnek fizetendő Pénzeszközök a Beérkezés Napját követő Munkanap végén a RIA birtokában maradtak, azokat valamely hitelintézetnél vezetett elkülönített számlán helyezi el, vagy a vonatkozó jogszabályok és előírások által meghatározott biztonságos, likvid és alacsony kockázatú eszközökbe fekteti be.

8.4. Egyedi Fizetési Megbízások kifizetése

A Fizetési Művelet tárgyát képező Pénzeszközöket a megfelelési eljárásaink és az egyes célországokban elérhető fizetési módok szerint, a Fizető Szolgáltatóinkon keresztül fizetjük ki a Kedvezményezettnek. Bankjegyekben történő kifizetés esetében a Kedvezményezettnek a célországban kijelölt Fizető Szolgáltatóhoz kell fordulnia, hogy a Fizetési Művelet összegét átvegye, miután a Fizető Szolgáltató számára kielégítő módon bemutatta a Tranzakció Adatait és a célországban érvényes személyazonosító okmányát. A személyazonosság igazolásának elfogadható formái attól függően változnak, hogy a Kedvezményezett melyik országban veszi át a Pénzeszközöket. Nemzetközi Fizetési Hálózatunk jogosult visszatartani a kifizetést, ha a kifizetés lebonyolításához szükséges megfelelési eljárásaink maradéktalanul nem teljesülnek.

HA ÖN FELADÓKÉNT JÁR EL, A TRANZAKCIÓ ADATAIT (AKÁR SZERKESZTETT FORMÁBAN, AKÁR MÁS MÓDON) NEM ADHATJA ÁT AZ ÖN ÁLTAL KIVÁLASZTOTT KEDVEZMÉNYEZETTEN KÍVÜL MÁSNAK. ÖNNEK TOVÁBBÁ MINDENT MEG KELL TENNIE, AMI ÖNTŐL TELIK ANNAK ÉRDEKÉBEN, HOGY AZ ÖN ÁLTAL KIVÁLASZTOTT KEDVEZMÉNYEZETTEN KÍVÜL SENKI MÁS NE JUTHASSON HOZZÁ A TRANZAKCIÓ ADATAIHOZ VAGY AZOK BÁRMELY RÉSZÉHEZ. HA ÖN KÖZVETLENÜL VAGY KÖZVETVE A TRANZAKCIÓ ADATAIT AZ ÖN ÁLTAL KIVÁLASZTOTT KEDVEZMÉNYEZETTŐL ELTÉRŐ SZEMÉLYNEK IS ÁTADJA, NEM VÁLLALUNK FELELŐSSÉGET AZÉRT, HA A KEDVEZMÉNYEZETTŐL ELTÉRŐ OLYAN SZEMÉLYNEK FIZETJÜK KI A PÉNZT, AKI A FIZETŐ SZOLGÁLTATÓNAK ÁTADJA A TRANZAKCIÓ ADATAIT ÉS A SZEMÉLYAZONOSSÁGÁT A FIZETŐ SZOLGÁLTATÓ ÁLTAL ÉRVÉNYESNEK ÍTÉLT MÓDON IGAZOLJA.

8.5. Szakaszos Küldő Szolgáltatás

A RIA a Szakaszos Küldő Szolgáltatást azon Feladók számára teszi elérhetővé, akik ezt a szolgáltatást igénybe kívánják venni. E szolgáltatás segítségével a Feladók az (iOS és Android operációs rendszeren elérhető) RIA-alkalmazás segítségével olyan Fizetési Műveleteket hajthatnak végre úgy, hogy az alkalmazásban beállítják a Fizetési Műveletet, majd beállítást követően még ugyanazon a Munkanapon készpénzzel vagy hitelkártyával fizetnek egy olyan RIA-ügynöknek, aki rendelkezik a Szakaszos Küldő Szolgáltatással.

A Szakaszos Küldő Szolgáltatás használatához a Feladónak a RIA-alkalmazás letöltése után regisztrálnia kell az alkalmazásban, megadva a RIA által az adott pillanatban megkövetelt személyes adatokat. Az említett adatok tartalmazhatják többek között a Feladó nevét és vezetéknevét, e-mail címét, a Feladó állampolgárságát, születési dátumát, foglalkozását, ajánlási kódját vagy telefonszámát. Továbbá, bármely Szakaszos Küldő Szolgáltatási Fizetési Művelet RIA-alkalmazáson keresztül történő beállításának kezdeményezéséhez szükséges az Egyedi Fizetési Megbízás, valamint azon Kedvezményezettek összes szükséges adatának megadása, akik számára a Feladó a Pénzátutalást kívánja küldeni, beleértve, de nem kizárólagosan azt az országot, ahová a Pénzeszközöket küldi, a Kedvezményezett adatait (név, vezetéknév, állampolgárság és/vagy személyazonosító okmány stb.), a küldendő összeget (euróban), a Kedvezményezett által átveendő összeget (a megadott helyi pénznemben), a Kedvezményezett általi átvétel módját (amely magában foglalja azokat a szervezeteket, amelyek a megadott Kedvezményezett részére történő kifizetést abban az országban tudják teljesíteni, amelyben a Kedvezményezett a Pénzeszközöket fogadja) vagy a Fizetési Művelet Feladó általi kifizetésének módját. A Feladó az Egyedi Fizetési Megbízást annak beállítása során törölheti. Az Egyedi Fizetési Megbízás beállítása során megadott információk alapján a RIA jelzi a Feladónak a Fizetési Művelet költségét, mielőtt a Feladó a Fizetési Művelet érvényesítését megkezdené.

A RIA-alkalmazásban történő regisztrációs folyamat és az Egyedi Fizetési Megbízás beállítása során a RIA a megadott mobiltelefonszámra SMS küldésével kérheti a Feladótól, hogy hitelesítse az általa használt mobilkészüléket úgy, hogy a RIA-alkalmazáson belül a megfelelő mezőket kitölti. A Fizetési Művelet végrehajtása előtt a Feladónak mindkét esetben el kell fogadnia az adatvédelmi szabályzatot és az Általános Szerződési Feltételeket. A RIA alapértelmezés szerint elmenti a Feladó által megadott Kedvezményezetteket. Miután a Fizetési Műveletet a RIA és a Feladó beállította és érvényesítette, a Feladó egy vonalkódot kap, amely azonosítja az újonnan beállított Egyedi Fizetési Megbízást. Ezt követően a Feladó hozzáférhet az alkalmazásban lévő RIA-ügynökök listájához, amelyeknél a Fizetési Művelet tárgyát képező Pénzeszközeit ki tudja fizettetni. A RIA mindkét esetben jelzi a Kedvezményezettnek a helyi pénznemben fizetendő összeget és a Kedvezményezett által a rendeltetési helyen átvehető összeget, az előbbi esetben részletezve a Fizetési Műveletnek a RIA által a Feladónak felszámított költségeit. A Fizetési Művelet teljesítéséhez a Feladónak fel kell keresnie a RIA ügynökhálózatának valamelyik, Szakaszos Küldő Szolgáltatást nyújtó, erre felhatalmazott telephelyét, be kell mutatnia az Egyedi Fizetési Megbízás vonalkódját és a mindenkor hatályos és érvényes személyazonosító okmányát a vonatkozó előírásoknak megfelelően. Miután a RIA-ügynök mindezen információkat ellenőrizte, az ügynök megerősíti a Feladónak, hogy folytathatja a Fizetési Művelet kifizetését. A fizetést követően a Feladó a Fizetési Műveletről bizonylatot kap az ügynöktől, vagy azt a RIA-alkalmazáson keresztül kapja meg. Abban az esetben, ha az ügynök ezt kéri, a Feladónak alá kell írnia az Egyedi Fizetési Megbízás bizonylatát. Abban az esetben, ha a RIA elektronikus bizonylatot ad, a Feladónak nem kell aláírnia a bizonylatot, és a RIA ügynökétől csak készpénzátvételi bizonylatot kap, és a Feladónak be kell lépnie a RIA-alkalmazásba, ha hozzá kíván férni az Egyedi Fizetési Megbízás bizonylatához. Minden Szakaszos Küldő Szolgáltatási Fizetési Műveletet, a RIA-alkalmazáson keresztül történő érvényesítést és a hozzájárulást követően ugyanazon a Munkanapon 23:59 előtt kell befizetni. Ha a Feladó a Fizetési Műveletet nem fizeti be, az Egyedi Fizetési Megbízás automatikusan törlődik. A RIA azt javasolja a Feladónak, hogy az ügynök felkeresése előtt ellenőrizze az ügynök nyitvatartási idejét.

9.-Devizakonverziós és devizaátváltási szolgáltatást igénylő Fizetési Műveletek

A RIA a Feladó rendelkezésére bocsátja a Fizetési Műveletekre vonatkozó devizaárfolyamokat. Az átváltási árfolyamokat az előtt kell minden esetben közölni a Feladóval, hogy véglegesíti az Egyedi Fizetési Megbízás adását. Az átváltási árfolyamok az elszámolást tartalmazó bizonylaton is szerepelni fognak.

A Feladó által kibocsátott Egyedi Fizetési Megbízásra vonatkozó Fizetési Művelet Kedvezményezettje részére történő kifizetés a RIA-n keresztül elérhető pénznemben és fizetési módon (például készpénzben vagy a Kedvezményezett bankszámláján történő jóváírással) történik, a RIA és a Feladó közötti megállapodásnak megfelelően. Ha a Kedvezményezett a szolgáltatójával megállapodik a kifizetendő összeg más pénznemre történő átváltásáról vagy a fizetési mód megváltoztatásáról, az ilyen tranzakció a RIA által küldött Egyedi Fizetési Megbízástól elkülönítetten, kizárólag a Kedvezményezett és a szolgáltatója között jön létre.

A RIA fenntartja a jogot, hogy visszautasítson minden olyan Egyedi Fizetési Megbízást és megakadályozza annak azonnali teljesítését, amely belső szabályozási ellenőrzései alapján további vizsgálatot igényel.

10.- Nem engedélyezett vagy szabálytalanul végrehajtott Fizetési Műveletek

Ha az Ügyfél tudomására jut, hogy jogosulatlanul vagy szabálytalanul végrehajtott Fizetési Műveletre került sor, köteles ezt a tényt indokolatlan késedelem közölni a RIA-val, hogy a korrekciót a RIA ügyfélszolgálatán (az alábbi 15. pontban megadott elérhetőségeken) elvégezze. A RIA az Ügyféltől megkövetelheti, hogy a Fizetési Műveletre vonatkozó információkat és/vagy minden más, a RIA által azonosítás céljából kért információt megadjon.

Azokat az eseteket kivéve, amikor a RIA nem adta meg vagy nem bocsátotta az Ügyfél rendelkezésére a Fizetési Műveletre vonatkozó információkat, az előző pontban említett tájékoztatást a Fizetési Művelet összegének a RIA általi kézhezvételétől vagy a Kedvezményezett részére történő kifizetésétől számított legfeljebb tizenhárom (13) hónapon belül kell megadni.

Ha a RIA a Feladó pénzforgalmi szolgáltatójaként jár el:

 • olyan jóvá nem hagyott Fizetési Művelet esetén, amelyért a RIA az alkalmazandó jogszabályok szerint felel, a RIA haladéktalanul, de legkésőbb az azt következő Munkanap végéig visszatéríti a Feladónak a jóvá nem hagyott Fizetési Művelet összegét, amelyen a Fizetési Műveletet észlelte vagy arról értesült, kivéve, ha a RIA alapos okkal csalásra gyanakszik, és ezt írásban bejelenti az illetékes nemzeti hatóságnak. Adott esetben a RIA visszaállítja a Feladó megterhelt bankszámláját/fizetési számláját abba az állapotba, amelyben az lett volna, ha a nem engedélyezett Fizetési Műveletre nem került volna sor.
 • a Fizetési Művelet RIA-nak felróható hibás teljesítése vagy nem teljesítése esetén, a RIA haladéktalanul visszatéríti a Feladónak a hibás Fizetési Művelet összegét, vagy adott esetben visszaállítja a Feladó megterhelt bankszámláját/fizetési számláját abba az állapotba, amelyben az lett volna, ha a hibás Fizetési Műveletre nem került volna sor.

Ha a RIA a Kedvezményezett pénzforgalmi szolgáltatójaként jár el, és a Fizetési Művelet RIA-nak felróható hibás teljesítése esetén, a RIA haladéktalanul a Kedvezményezett rendelkezésére bocsátja a hibás Fizetési Művelet összegét, vagy adott esetben a megfelelő összeget jóváírja a Kedvezményezett fizetési számláján.

A RIA visszatéríti az Ügyfélnek az összes felszámított költséget vagy jutalékot, valamint a vonatkozó kamatot, amelyre az Ügyfél a nem engedélyezett Fizetési Művelet, a hibás vagy késedelmes teljesítés vagy nem teljesítés alapján jogosult. Az Ügyfél további kártérítést követelhet, amennyiben az alkalmazandó jogszabályok alapján a RIA-val szemben erre lenne jogosult.

A RIA nem felel a Fizetési Művelet hibás, késedelmes vagy nem teljesítéséért olyan rendkívüli és előre nem látható, a RIA ellenőrzési körén kívül eső körülmények esetén, amelyeket a RIA nem tudott elkerülni vagy megakadályozni, vagy ha a RIA-t az Európai Unió vagy az alkalmazandó nemzeti jog által előírt egyéb jogi kötelezettségek kötik.

11.- Adatvédelem

A jelen pont alkalmazásában az „adatkezelő”, a „személyes adatok”, az „adatkezelés” és az „érintett” az EU általános adatvédelmi rendelete (GDPR) (2016/679), valamint a jelen Általános Szerződési Feltételekkel kapcsolatban a felekre az EU különböző tagállamaiban vonatkozó adatvédelmi jogszabályok és követelmények („Vonatkozó Adatvédelmi Jogszabályok”) szerint értendő.

A RIA adatkezelőként jár el azon személyes adatok tekintetében, amelyeket a jelen Általános Szerződési Feltételek alapján nyújtott szolgáltatásokkal összefüggésben kezel.

                                                                                                                                        

A https://dc.riafinancial.com/hungary-privacy-policy weboldalon elérhető adatvédelmi tájékoztatónk tartalmaz további tájékoztatást arra vonatkozóan, hogy a RIA hogyan kezelheti az Ügyfél személyes adatait, milyen típusú személyes adatokat gyűjthet, hogyan használja, továbbítja és védi ezeket a személyes adatokat, az Ügyfelet milyen adatvédelmi jogok illetik, valamint az Ügyfél hogyan léphet kapcsolatba a RIA-val az adatvédelmi gyakorlatát érintő kérdésekben.     

Az Ügyfél tudomásul veszi és elfogadja, hogy személyes adatait a RIA, annak csoportvállalatai vagy harmadik felek átadhatják, továbbíthatják vagy tárolhatják, amennyiben az ilyen átadás, továbbítás vagy tárolás észszerűen szükséges vagy kívánatos a jelen Általános Szerződési Feltételek szerinti kötelezettségek vállalása vagy teljesítése céljából. Az Ügyfél személyes adatai az Európai Gazdasági Térségen kívülre is továbbíthatók olyan országokba, ahol a jogszabályok nem biztos, hogy ugyanolyan szintű adatvédelmet biztosítanak, mint abban az országban, ahol a személyes adatokat eredetileg gyűjtötték. Ebben az esetben a RIA a szükséges mechanizmusokat alkalmazza annak biztosítására, hogy az átadott személyes adatok megfelelő szintű védelemben részesüljenek a Vonatkozó Adatvédelmi Jogszabályoknak megfelelően.

A fentiektől függetlenül a RIA bizalmasan kezeli az Ügyfelek Fizetési Műveleteivel és egyéb műveleteivel kapcsolatos valamennyi információt, anélkül, hogy ezeket az információkat harmadik félnek átadná, kivéve, ha a fenti 3. pontban meghatározott pénzforgalmi szolgáltatások teljesítéséhez szükséges, vagy ha a vonatkozó jogszabályok és előírások lehetővé teszik az ilyen információk harmadik félnek történő átadását, beleértve - korlátozás nélkül - a kormányzati szerveket, vagy a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozásának megelőzésére vonatkozó jogszabályokban meghatározott kötelezettségek teljesítése keretében. Ez a rendelkezés a Vonatkozó Adatvédelmi Jogszabályokban meghatározott rendelkezések sérelme nélkül alkalmazandó.

12.- Rajtunk kívülálló változások

Nem vállalunk semmilyen felelősséget, ha ésszerű befolyásunkon kívül eső körülmények miatt nem vagyunk képesek teljesíteni az Ön felé fennálló kötelezettségeinket, vagy bármely kötelezettségünk teljesítésével késedelembe esünk, beleértve (korlátozás nélkül) bármilyen sztrájkot, természeti csapást, tűzvészt, árvizet vagy vihart, háborút, lázadást, polgári zavargást, ostromot, biztonsági riasztást, terrorcselekményt vagy az emiatt bevezetett óvintézkedéseket, vandalizmust, szabotázst, vírust, rosszindulatú károkozást, jogszabályi, törvényi, kormányzati vagy bírósági rendelkezésnek való megfelelést, a rendőrség vagy bármely olyan kormányzati vagy szabályozó szerv intézkedéseit vagy utasításait, amely a pénzforgalmi szolgáltatások nyújtását számunkra engedélyezi, áramkimaradást vagy áramszünet, harmadik felek által biztosított berendezések, rendszerek vagy szoftverek vagy az internetösszeköttetés meghibásodását, az informatikai rendszerünk elleni rosszindulatú kibertámadásokat, beleértve a számítógépes vírusokat, zsarolóprogramokat és egyéb kibertámadásokat, vagy bármely pénzügyi piacon bekövetkező olyan rendkívüli ingadozást, amely jelentősen hátrányosan befolyásolhatja a pénzforgalmi szolgáltatások nyújtására vonatkozó képességünket vagy az alkalmazandó jogszabályok szerinti kötelezettségeinket. Ha ezen körülmények bármelyike bekövetkezik, akkor a jelen Általános Szerződési Feltételeket felfüggesztjük arra az időszakra, amíg a körülmények fennállnak, vagy saját belátásunk szerint és az Ön és a mi védelmünk érdekében felmondhatjuk a jelen Általános Szerződési Feltételeket.

13.- A felelősség korlátozása

A Fizetési Művelettel kapcsolatos teljes felelősségünk az Önnel szemben a Fizetési Művelet tárgyát képező Pénzeszközök teljes összegére korlátozódik, az Önt terhelő díjakkal és az Ön által a Fizetési Művelet nem vagy nem megfelelő teljesítése miatt fizetendő kamatokkal együtt.

Ha megsértjük az alkalmazandó jogszabályok által ránk rótt előírásokat (amelyek fizetési szolgáltatóként bizonyos kötelezettségeket írnak elő számunkra, beleértve a nem engedélyezett, nem teljesített és hibásan teljesített Fizetési Műveletekkel kapcsolatosakat), nem vagyunk felelősek Önnel szemben, ha ez olyan rendkívüli és előre nem látható, rajtunk kívül álló következmények miatt következett be, amelyek minden ellenkező irányú erőfeszítésünk ellenére elkerülhetetlenek voltak, vagy ha ez az Európai Unió, vagy az alkalmazandó nemzeti jog egyéb rendelkezései által ránk rótt egyéb kötelezettségek miatt következik be.

A jelen Általános Szerződési Feltételek bármely más rendelkezése ellenére nem zárjuk ki felelősségünket a mi, illetve alkalmazottaink vagy megbízottjaink gondatlansága által okozott halál vagy sérülés, csalárd félrevezetés vagy bármely más, az alkalmazandó jog szerint nem kizárható felelősség esetén.

14.- Alkalmazandó jogszabályok és nyelv

A jelen Általános Szerződési Feltételekre és az Egyedi Fizetési Megbízásokhoz kapcsolódó Fizetési Műveletekre a magyar jog az irányadó. Jogvita esetén az Ügyfél vagy a RIA az illetékes magyar bíróság előtt kezdeményezhet peres eljárást.

A RIA és az Ügyfél közötti szerződéses kapcsolattartás nyelve a magyar.

15. - Ügyfélszolgálat és panaszok

Minden ügyfelünket nagyra értékeljük, és komolyan vesszük kötelezettségeinket. Fizetési Műveletekkel kapcsolatban az alábbi elérhetőségeken keresheti meg ügyfélszolgálati munkatársainkat:

RIA ÜGYFÉLSZOLGÁLAT:

C/ Cantabria 2

28108, Madrid

Spanyolország

Tel.: +3612455143

Az Ön kérésére papíron vagy más tartós adathordozón is átadjuk Önnek a jelen Általános Szerződési Feltételeket, valamint a Pft. 10. §-ban meghatározott információkat.

Az Ügyfél bármely vita rendezése érdekében panaszát szóban (melyről jegyzőkönyv készül) (i) a RIA bármely Ügyfeleket kiszolgáló létesítményében (beleértve a RIA ügynökeinek létesítményeit is) vagy (ii) telefonon a +3612455143 telefonszámon, vagy írásban köteles benyújtani postai úton a RIA PAYMENT INSTITUTION, E.P., S.A.U., Calle Cantabria 2, 28108, Alcobendas, Madrid (Spanyolország) ügyfélszolgálati képviselőjének címére; vagy e-mailben a ceec@riafinancial.com e-mail címre.

Az Ügyfélszolgálat az Ügyfél által benyújtott panaszra a panasz beérkezésétől számított legfeljebb tizenöt (15) Munkanapon belül válaszol, kivéve, ha kivételes körülmények miatt (amelyekről a RIA az Ügyfelet ezen határidőn belül értesíti) a végső válasz határidejét a panasz beérkezésétől számított legfeljebb harmincöt (35) Munkanappal meg kell hosszabbítani. A RIA panaszkezelési folyamatáról további részleteket a https://dc.riafinancial.com/es/hungary oldalon talál.

Abban az esetben, ha a RIA az ügyfélszolgálati képviselőjéhez benyújtott panaszt elutasította, vagy a fent említett válaszadási határidő anélkül járt le, hogy a fent említett ügyfélszolgálat válaszolt volna, az Ügyfél panaszával az alábbi szervekhez fordulhat:

 1. Banco de España (web: www.bde.es)

Postai úton a következő címen:

Banco de España

Departamento de Conducta de Mercado y Reclamaciones (kereskedelmi és reklamációs ügyosztály)

C/ Alcalá 48, 28014 Madrid, Spanyolország

Tel.: (+34) 900 54 54 54 / (+34) 91 338 8830

 1. Magyar Nemzeti Bank

1013 Budapest, Krisztina körút 39, Magyarország

A vonatkozó helyi jogszabályok (ideértve a fogyasztóvédelmi jogszabályokat is) megsértéséről szóló bejelentés, valamint az esetleges panaszok a Magyar Nemzeti Bank Pénzügyi Fogyasztóvédelmi Központjához (i) postai úton, a 1534 Budapest BKKP központi levelezési címen (Pf.: 777); (ii) telefonon a 06 80 203 776-os számon; (iii) e-mailben a ugyfelszolgalat@mnb.hu címen; vagy a Magyar Nemzeti Bank honlapján (www.mnb.hu) található elektronikus űrlap kitöltésével nyújtható be.

MAXIMÁLIS DÍJAK

A Ria Payment Institution E.P., S.A.U. (a továbbiakban: RIA) jelenlegi díjai nem képezik a Spanyol Nemzeti Bank által történő bármilyen felülvizsgálat tárgyát, azok MAXIMÁLIS díjak, és minden Ügyfélre vonatkoznak, mind a fogyasztókra, mind a nem fogyasztókra, azzal, hogy a RIA fenntartja a jogot, hogy Ügyfelei számára a megjelölt tételek bármelyikére alacsonyabb díjakat alkalmazzon.

1.- KIEGÉSZÍTŐ SZOLGÁLTATÁSOK

Kiegészítő szolgáltatások

DÍJAK

Pénzátutalások törlése, módosítása vagy visszatérítése

(1. megjegyzés)

A RIA a felmerülő ésszerű költségeit az adott Ügyfélre hárítja.

Pénzátutalások elégtelen vagy helytelen adatokkal

(2. megjegyzés)

A RIA a felmerülő ésszerű költségeit az adott Ügyfélre hárítja.

Egyenlegkezelés (3. megjegyzés)

3,00 €/hó

1. megjegyzés: A pénzátutalások törlése, módosítása vagy visszaküldése

A RIA a Feladó által megrendelt Fizetési Művelet teljesítéséhez megteszi a szükséges lépéseket annak érdekében, hogy törölje, módosítsa vagy megkísérelje visszavonni az Egyedi Fizetési Megbízást.

Ha a megtett intézkedések harmadik felek által felszámított költségekkel járnak, és ezek a költségek ésszerűek, akkor ezeket az adott Ügyfélre hárítjuk, még akkor is, ha az említett intézkedések a RIA-nak nem felróható okból sikertelenek voltak.

     2. megjegyzés: Hiányos vagy hibás adatokat tartalmazó Fizetési Műveletek

A Fizetési Művelet teljesítéséhez szükséges adatok bármelyikének hiánya nem vonja maga után az adott Ügyfél számára további díj felszámítását, bár a RIA az adott Ügyfélre áthárítja azokat az észszerű költségeit, amelyek abból a célból (nem neki felróható okból sikertelenül megtett) intézkedések miatt merülnek fel nála, hogy (i) a Fizetési Művelet teljesítéséhez szükséges adatokat a 8.2. pontban meghatározottak szerint beszerezze, vagy (ii) a Pénzeszközöket harmadik felektől visszaszerezze, ha a Fizetési Művelet már teljesítésre került, de a hibás vagy hiányos adatok miatt még nem került a Kedvezményezett számára kifizetésre, vagy (iii) a Pénzeszközöket a Feladó számára visszaszerezze a hibás vagy hiányos adatok miatt nem teljesített Fizetési Művelet esetén.

3. megjegyzés: Egyenlegkezelés

Abban az esetben, ha a Feladótól kapott Pénzeszközök a Beérkezés Napját követő Munkanap végén a RIA birtokában maradnak, az ilyen Pénzeszközöket valamely hitelintézetnél vezetett elkülönített számlán helyezi el, vagy biztonságos, likvid és alacsony kockázatú eszközökbe fekteti be a vonatkozó jogszabályokban és előírásokban meghatározottak szerint. A Pénzeszközök beérkezésétől számított három (3) hónap telik el anélkül, hogy a Fizetési Művelet kifizetésre kerülne a Kedvezményezettnek, és anélkül, hogy a Pénzeszközök a RIA-n kívül álló okból visszakerülnének a Feladóhoz, a RIA havi díjat számíthat fel a Pénzeszközök terhére, hogy kompenzálja azon ésszerű költségeit, amelyek azon erőfeszítéseivel kapcsolatban merültek fel, hogy a Feladónak a kintlévő Pénzeszközöket visszafizesse és a Pénzeszközöket kezelje azalatt, amíg azok a birtokában vannak.

 

[1]A kiegészítő szolgáltatásokra vonatkozó maximális díjtételek a jelen Általános Szerződési Feltételek végén találhatók.

 

Download PDF