Slovakia - Globální oznámení o ochraně osobních údajů

Slovakia - Globální oznámení o ochraně osobních údajů

Globálne oznámenie o ochrane osobných údajov

apríl 2022

Toto oznámenie o ochrane osobných údajov (ďalej len "oznámenie o ochrane osobných údajov") vysvetľuje, ako zaobchádzame s osobnými údajmi (ďalej len "osobné údaje"), ktoré súvisia s vaším používaním našich služieb, či už ako zákazník, návštevník a/alebo používateľ našich webových stránok alebo mobilných aplikácií, alebo akokoľvek inak s nami komunikujete. V tomto oznámení o ochrane osobných údajov tiež opisujeme, či sa vaše osobné údaje zdieľajú s inými stranami, a zásady ochrany osobných údajov, ktoré sme zaviedli na ochranu vašich údajov.

Odporúčame vám, aby ste pravidelne kontrolovali webové sídlo/aplikáciu a zisťovali všetky aktualizácie tohto oznámenia o ochrane osobných údajov. Aktualizovanú verziu uverejníme na webovej lokalite/aplikácii a pokračovaním v obchodovaní s nami akceptujete toto oznámenie o ochrane osobných údajov v jeho aktuálnom znení.

Kto sme?

Sme RIA, súčasť skupiny spoločností Euronet

Všetky naše kontaktné údaje nájdete tu.

Aký typ údajov sa zbiera?

Zhromažďujeme len údaje, ktoré sú potrebné podľa zákona a miestnych predpisov. Patria sem:

 • Identifikačné údaje
 • Finančné údaje
 • Údaje o správaní

Prečo zbierame údaje?

Osobné údaje zhromažďujeme na konkrétne zmluvné a právne účely. ´

S vaším súhlasom zhromažďujeme aj údaje, ktoré slúžia na zlepšenie používateľského zážitku na našich platformách.

Ako dlho zbiera RIA údaje?

Osobné údaje budeme uchovávať len tak dlho, ako je to potrebné, v súlade so zákonom a/alebo miestnymi predpismi. Príležitostne sa právne požiadavky môžu premietnuť do dlhšieho obdobia uchovávania, ale po splnení požiadaviek budú vymazané.

S kým zdieľame údaje zákazníkov?

Osobné údaje zákazníkov poskytujeme iným spoločnostiam skupiny Euronet, právnym orgánom a partnerom, aby sme splnili naše regulačné a zmluvné záväzky.

Kde RIA uchováva vaše osobné údaje?

Osobné údaje zákazníkov uchovávame na zabezpečených miestach s prísnymi bezpečnostnými opatreniami.

Ak potrebujeme preniesť osobné údaje zákazníkov do iných krajín, prijmeme všetky potrebné opatrenia na splnenie zákonných povinností a zabezpečenie náležitej úrovne bezpečnosti.

Aké sú vaše práva?

Ste vlastníkom svojich osobných údajov a máte zákonné právo vykonávať nad nimi kontrolu. O ktorékoľvek zo svojich práv môžete kedykoľvek požiadať zaslaním e-mailu na adresu dpo@euronetworldwide.com. V závislosti od vašej krajiny môžu byť k dispozícii ďalšie práva. Ďalšie informácie nájdete tu.

 • Prístup k vašim údajom a ich elektronická kópia
 • Oprava vašich údajov
 • Vymazanie vašich údajov (ak to povoľuje zákon)
 • Obmedzenie účelov spracovania.

 1. Aké osobné údaje zhromažďujeme, ako ich zhromažďujeme a prečo?

Identifikačné údaje

Môže ísť o meno, titul, adresu bydliska a/alebo sídla, e-mailové, telefónne a/alebo faxové čísla a iné kontaktné údaje, dátum narodenia, pohlavie, vyobrazenia, podpis, údaje o pase/víze, hlasový záznam a úradné poverenia. Na opísané účely budeme používať len prísne nevyhnutné identifikačné údaje.

Dôvod spracovania vašich osobných údajov

Právny základ na používanie vašich osobných údajov

Poskytovanie služieb.

Zmluvný záväzok

Newsletter a marketingové účely.

Súhlas

Prieskum trhu a spätná väzba od spotrebiteľov: Všetky informácie, ktoré nám naši zákazníci dobrovoľne poskytnú o svojich skúsenostiach s používaním našich produktov a služieb.

Súhlas

Oprávnený záujem

Služby zákazníkom: Budeme monitorovať a zaznamenávať (prostredníctvom automatizovaných prostriedkov alebo prepisov) naše telefonické hovory, e-maily a chatové konverzácie s našimi zákazníkmi. Prepisy týchto hovorov použijeme na potvrdenie pokynov, ktoré nám poskytnete.

Zmluvný záväzok

Oprávnený záujem

Správa účtov našich zákazníkov (registrácia a správa)

Predzmluvný/zmluvný záväzok

Žiadosť o prístup k nástrojom a informáciám: Naši zákazníci si môžu želať prístup k určitým nástrojom a informáciám, ktoré sú k dispozícii v aplikácii, predtým alebo potom, ako sa rozhodnú, že sa chcú zaregistrovať na používanie našich služieb vrátane našej devízovej a platobnej služby.

Predzmluvný/zmluvný záväzok

Profilovanie: Všetky naše údaje o zákazníkoch používame na meranie a vyhodnocovanie osobných návykov výlučne na základe automatizovaného spracovania, aby sme zákazníkom poskytli personalizovanejšie služby.

Súhlas

Fotografie alebo videá, ktoré mohli naši zákazníci nahrať a zdieľať s nami.

Súhlas

Účasť na podujatiach a rozdávanie darčekov: Naši zákazníci sa môžu chcieť zúčastniť na nami organizovaných podujatiach alebo na konkrétnom darčeku.

Súhlas

Zmluvný záväzok

Korešpondencia vrátane e-mailov, faxov a akéhokoľvek druhu elektronickej komunikácie spolu so všetkými záznamami o ich účte. Uchovávame aj listy zákazníckych služieb a inú komunikáciu medzi nami a ktoroukoľvek spoločnosťou skupiny Euronet, ako aj našimi partnermi a dodávateľmi

Oprávnený záujem

Zmluvný záväzok

Kontrola úverovej bonity. Vaše identifikačné údaje a ekonomické údaje, ktoré ste nám poskytli, použijeme na kontrolu bonity, aby sme vám mohli poskytnúť naše služby/produkty podľa vašich ekonomických možností.

Oprávnený záujem

Finančné údaje

Vaše osobné finančné údaje zhromažďujeme, keď sa zaregistrujete ako zákazník. Zhromažďujeme finančné údaje, ako sú bankové účty, finančné výpisy, dôvod prevodu, povolanie alebo iné dokumenty, ktoré preukazujú zdroj finančných prostriedkov, ktoré chcete previesť (je to podobné ako výplatné pásky), aby sme vám mohli poskytnúť naše služby.

Dôvod spracovania vašich osobných údajov

Právny základ na používanie vašich osobných údajov

Poskytovanie služieb

Zmluvný záväzok

Boj proti praniu špinavých peňazí

Právna povinnosť

Boj proti financovaniu terorizmu a trestnej činnosti

Právna povinnosť

Správa vášho účtu

Zmluvný záväzok

Právne profilovanie pre úverové správy

Oprávnený záujem

Behaviorálne a technické informácie

IP adresa návštevníkov, informácie o správaní (aby sme pochopili, ako sa správate pri používaní našich produktov a služieb), typ a verzia prehliadača, nastavenie časového pásma, nastavenie rozlíšenia obrazovky, typy a verzie doplnkov prehliadača, operačný systém a platforma.

Navštívte naše zásady používania súborov cookie tu

Dôvod spracovania vašich osobných údajov

Právny základ na používanie vašich osobných údajov

Na meranie používania našich webových stránok a služieb vrátane počtu návštev, priemerného času stráveného na webovej stránke, aplikácie, zobrazených stránok, údajov o interakcii na stránke (ako je posúvanie, kliknutia a posun myšou) atď. a na zlepšenie obsahu, ktorý ponúkame našim zákazníkom.

Oprávnený záujem

Na správu webovej lokality a interné operácie vrátane riešenia problémov, analýzy údajov, testovania, výskumu, štatistických a prieskumných účelov.

Súhlas

Oprávnený záujem

V rámci nášho úsilia o bezpečnosť a ochranu webovej stránky.

Súhlas

Oprávnený záujem

Meranie vplyvu našich e-mailov.

Súhlas

Anonymné profilovanie: Môžeme zhromaždené údaje kombinovať, aby sme zlepšili zákaznícku skúsenosť s lepším využívaním našich služieb.

Oprávnený záujem

Umiestnenie:

Pri používaní našich služieb môžeme zhromažďovať informácie o vašej polohe.

Dôvod spracovania vašich osobných údajov

Právny základ na používanie vašich osobných údajov

Aby sme našim zákazníkom poskytli v aplikácii prispôsobenú skúsenosť súvisiacu s ich polohou, napríklad zobrazenie miestnej meny v príslušnej lokalite.

Súhlas

Právna povinnosť

Videodohľad.

Nahrávanie obrázkov, videí a hlasu.

Dôvod spracovania vašich osobných údajov

Právny základ na používanie vašich osobných údajov

Na zaistenie bezpečnosti zákazníkov v našich predajniach alebo kanceláriách môžeme používať kamerový systém.

Verejný záujem

Oprávnený záujem

Biometrické údaje.

Obrázok, videozáznam a skenovanie tváre. Ak budeme niekedy spracovávať ďalšie biometrické údaje, budete o tom vopred informovaní a v žiadnom prípade nebudeme takéto osobné údaje spracovávať bez vášho predchádzajúceho súhlasu.

Dôvod spracovania vašich osobných údajov

Právny základ na používanie vašich osobných údajov

na overenie vašej totožnosti počas procesu registrácie v našej aplikácii a na webovej lokalite alebo kedykoľvek počas používania našich služieb.

Súhlas

Transakčné údaje

Zhromažďujeme osobné údaje, ako sú údaje o príjemcovi, informácie o bankovom účte, kontaktné údaje, miesto určenia, kam posielate peniaze, a bankové preferencie.  V závislosti od miestnych predpisov zhromažďujeme údaje, ako je povolanie, vzťah s príjemcom, dôvod prevodu a ďalšie dokumenty na preukázanie zdroja finančných prostriedkov.

Dôvod spracovania vašich osobných údajov

Právny základ na používanie vašich osobných údajov

Uskutočnenie transakcie

Zmluvný záväzok

Poskytnutie informácií o súlade pri zadávaní transakcie

Právna povinnosť

Citlivé osobné údaje

Môžeme zhromažďovať a spracúvať citlivé osobné údaje (alebo iné "osobitné kategórie osobných údajov"), ako sú údaje týkajúce sa vášho fyzického alebo duševného zdravia alebo stavu, aby sme splnili platné právne alebo regulačné povinnosti.

Dôvod spracovania vašich údajov

Právny základ na používanie vašich osobných údajov

Plnenie zákonných povinností a povinností týkajúcich sa dodržiavania predpisov

Právna povinnosť

Z dôvodov verejného záujmu na ochranu vašich hospodárskych záujmov

Neidentifikovateľné údaje

Vždy, keď je to možné, používame údaje, pri ktorých vás nemožno priamo identifikovať (napríklad anonymné demografické údaje a údaje o používaní), a nie osobné údaje. Tieto neidentifikovateľné údaje môžu byť použité na zlepšenie našich interných procesov alebo poskytovania služieb bez toho, aby sme vás o tom ďalej informovali.  

Súhrnné údaje môžeme používať na rôzne účely, okrem iného na hodnotenie a zlepšovanie služieb a analýzu návštevnosti našich služieb.

 1. Presnosť vašich osobných údajov 

Zaväzujeme sa, že vaše osobné údaje budú presné a aktuálne. Preto podnikáme primerané kroky na zabezpečenie presnosti vašich Osobných údajov tým, že zabezpečujeme presné zaznamenanie najnovších Osobných údajov, ktoré sme dostali, a ak to považujeme za potrebné, vykonávame pravidelné kontroly s cieľom aktualizovať všetky vaše Osobné údaje.

Ak zistíte, že vaše osobné údaje nie sú presné, môžete uplatniť svoje právo na opravu zaslaním e-mailu na adresu dpo@euronetworldwide.com.

 1. e-KYC

Aby ste mohli používať naše služby, musíte sa zaregistrovať. Na registráciu sa používa metóda e-KYC (elektronické poznanie zákazníka).

Ako je uvedené v časti 1, môžeme použiť biometrické údaje (ak je to povolené zákonom) na vašu identifikáciu a overenie všetkých dokumentov, ktoré ste mohli nahrať do nášho systému na vytvorenie vášho účtu. Tento systém používame aj na to, aby sme splnili všetky naše zákonné povinnosti.

Ak sa chcete zaregistrovať, ale nechcete použiť riešenie e-KYC, môžete sa obrátiť na našu službu starostlivosti o zákazníkov, aby vám pomohla pri registrácii.

 1. Oprávnený záujem

Keď používame osobné údaje zákazníkov na realizáciu našich oprávnených záujmov, vynaložíme maximálne úsilie na to, aby sme naše záujmy zosúladili s vašimi, aby sa vaše osobné údaje používali len v súlade s príslušnými zákonmi alebo ak to nebude mať nepriaznivý vplyv na vaše práva. Zákazníci môžu na požiadanie požiadať o informácie o akomkoľvek spracovaní na základe oprávneného záujmu

 1. Ako dlho RIA uchováva osobné údaje?

Osobné údaje sa používajú na rôzne účely a riadia sa rôznymi pravidlami a predpismi. Uchovávajú sa tak dlho, ako je to potrebné na poskytovanie služieb zákazníkom, o ktoré požiadali, a na splnenie príslušných právnych, účtovných alebo spravodajských povinností. Napríklad:

 • Právne a regulačné požiadavky: Vaše osobné údaje il uchovávať tak dlho, ako je to potrebné na splnenie všetkých našich zákonných povinností.
 • Služby zákazníkom (správa vzťahov so zákazníkmi, vybavovanie sťažností atď.): Vaše osobné údaje budeme uchovávať dovtedy, kým budete naším zákazníkom.
 • Marketing: vaše osobné údaje budeme spracúvať na marketingové účely, pokiaľ ste nás nepožiadali o ich odmietnutie podľa časti 8 tohto oznámenia o ochrane osobných údajov.
 • Zmluvný záväzok: Osobné údaje budeme uchovávať počas trvania zmluvnej dohody. Zákazníci sa môžu obrátiť na nášho úradníka pre ochranu údajov skupiny Euronet a získať kópiu našich zásad uchovávania, ktoré sa môžu líšiť v závislosti od platných právnych predpisov a konkrétnej obchodnej potreby v závislosti od krajiny.

 1. Zdieľa RIA moje osobné údaje s inými stranami?

Skupina Euronet

Osobné údaje zákazníkov zdieľame so spoločnosťou Euronet a pridruženými spoločnosťami skupiny Euronet na účely plnenia povinností skupiny.

V dôsledku predaja, akvizície, zlúčenia alebo reorganizácie spoločnosti Euronet, spoločnosti v rámci skupiny Euronet alebo akéhokoľvek ich príslušného majetku môžeme previesť osobné údaje zákazníkov na tretiu stranu. Pritom podnikneme primerané kroky, aby sme zabezpečili primeranú ochranu ich údajov.

Právna povinnosť

Zmluvný záväzok

Poskytovatelia služieb tretích strán

poskytovatelia služieb tretích strán na správu, umožnenie alebo uľahčenie určitých aspektov služieb.

Právna povinnosť

Poskytovatelia služieb overovania súladu (e-KYC) a prevencie podvodov

poskytovatelia komunikácie, infraštruktúry a plnenia vrátane služieb a systémov, ktoré umožňujú spracovanie transakcie

Zmluvný záväzok

udržiavanie požadovanej úrovne výkonu našich služieb (údržba, bezpečnosť a podpora)

Na analýzu údajov na účely marketingu, zlepšenia prevádzky a zlepšenia našich systémov na dodržiavanie predpisov a boj proti podvodom

Oprávnený záujem

Právna povinnosť

Propagácia našich služieb prostredníctvom marketingových kampaní

Súhlas

Personalizovať umiestnenú reklamu v digitálnych službách a prispôsobiť sa preferenciám spotrebiteľov

Právne a regulačné orgány

Vaše osobné údaje musíme poskytnúť úradom. Osobné údaje poskytujeme orgánom aj vtedy, keď je ich poskytnutie potrebné na identifikáciu, kontaktovanie alebo začatie súdneho konania proti osobe, ktorá môže spôsobovať škodu alebo zasahovať do práv alebo majetku RIA, služby alebo vášho.

Právna povinnosť

Strategickí partneri

Vaše osobné údaje budeme zdieľať so strategickými partnermi, ak to vyžaduje zákon, aby sme vám mohli poskytovať naše služby.

Oprávnený záujem

Profesionálni partneri

Vaše osobné údaje budeme zdieľať s poradcami, právnikmi, konzultantmi, audítormi, marketingovými službami alebo účtovníkmi, aby sme splnili naše zákonné povinnosti a poskytli naše služby v súlade s vašimi očakávaniami a našimi zmluvnými záväzkami a osvedčenými postupmi.

Oprávnený záujem

 1. Maloletí

Neposkytujeme služby priamo deťom mladším ako 18 rokov ani aktívne nezhromažďujeme ich osobné údaje. Ak ste mladší ako 18 rokov, nepoužívajte Webové lokality ani Ponuky a nezdieľajte s nami osobné údaje. Ak zistíte, že nám niekto mladší ako 18 rokov neoprávnene poskytol osobné údaje, kontaktujte nás na adrese dpo@euronetworldwide.com.

 1. Zabezpečenie údajov

Zaväzujeme sa chrániť osobné údaje zákazníkov a zaviedli sme komerčne primerané a vhodné bezpečnostné opatrenia, aby sme zabránili akejkoľvek strate, zneužitiu a zmene informácií, ktoré ste nám zverili. V RIA sa budeme vždy snažiť zabezpečiť, aby boli vaše Osobné údaje dobre chránené v súlade s najlepšími medzinárodnými postupmi. Tento záväzok k bezpečnosti údajov zachovávame zavedením vhodných fyzických, elektronických a manažérskych opatrení na ochranu a zabezpečenie vašich osobných údajov.

Na ochranu našich systémov pred nezákonným prístupom používame bezpečné, špičkové fyzické a organizačné bezpečnostné opatrenia, ktoré sa neustále zdokonaľujú, aby sa zabezpečila najvyššia úroveň bezpečnosti v súlade s najlepšími medzinárodnými postupmi a nákladová efektívnosť podľa spracúvaných osobných údajov. Všetky osobné údaje sa uchovávajú na bezpečnom mieste chránenom firewallmi a inými sofistikovanými bezpečnostnými mechanizmami s obmedzeným administratívnym prístupom.

Zamestnanci, ktorí majú prístup k vašim údajom, ako aj k ich spracovaniu, sú zmluvne zaviazaní zachovávať mlčanlivosť o vašich údajoch a dodržiavať zásady ochrany osobných údajov, ktoré sme zaviedli v našej organizácii.

Hoci sa snažíme dosiahnuť najvyšší štandard ochrany údajov prijatím štandardných opatrení na ochranu vášho súkromia, žiadny bezpečnostný systém nie je úplne bezchybný ani nepreniknuteľný. V dôsledku toho nemôžeme zaručiť (a ani nezaručujeme), že osobné údaje sú úplne bezpečné.

 1. Profilovanie a automatizované rozhodovanie

S výslovne povoleným súhlasom vám poskytujeme informácie a poradenstvo na mieru týkajúce sa našich produktov a služieb.  Pomocou tretích strán vykonávame analýzu údajov s cieľom zacieliť na vás vhodnú komunikáciu a reklamu vrátane pozvánok na exkluzívne podujatia pre klientov, o ktorých si myslíme, že by vás mohli zaujímať, ako aj odporúčanie produktov a služieb, o ktorých si myslíme, že by pre vás mohli byť vhodné.

V niektorých prípadoch používame automatizované rozhodovanie a profilovanie, ak je to povolené právnymi predpismi a nevyhnutné na plnenie zmluvy. Ide napríklad o automatizovanú autorizáciu služieb prevodu finančných prostriedkov. Právnym základom na postup pri profilovaní a automatizovanom rozhodovaní je oprávnený záujem.

Automatizované rozhodnutia robíme aj v takých procesoch, ako je monitorovanie transakcií na boj proti podvodom v súlade s právnymi požiadavkami týkajúcimi sa prevencie prania špinavých peňazí, financovania terorizmu a finančných služieb. Máte právo požiadať, aby sa na vás nevzťahovalo plne automatizované rozhodovanie vrátane profilovania, ak má takéto rozhodovanie právne účinky alebo sa vás podobne významne dotýka. Toto právo sa neuplatňuje, ak je rozhodovanie potrebné na uzavretie alebo plnenie zmluvy s vami, ak je rozhodovanie povolené podľa platných zákonov o ochrane údajov alebo sme dostali váš výslovný súhlas.

 

 1. Marketing a reklama

Inzerenti tretích strán poskytujú reklamy, ktoré sa zobrazujú na našej webovej lokalite, v našej aplikácii alebo inde v našich službách. Inzerenti tretích strán nemajú prístup k žiadnym informáciám, ktoré nám naši zákazníci poskytli priamo. Inzerenti sa zvyčajne spoliehajú na súbory cookie alebo iný mechanizmus založený na webovej stránke/aplikácii, aby vyhodnotili, ktoré reklamy sú pre vás vhodné a zaujímavé. Bez vášho súhlasu neumiestňujeme "cielené súbory cookie" ani neumožňujeme "cielenie" a "polohu" vo vašom systéme.

Ak ste udelili svoj súhlas prijatím cielených súborov cookie na webovej lokalite alebo ste povolili cielenie v aplikácii, môžeme na to využiť tretie strany (funkcie remarketingu a podobného publika).

Tretie strany nie sú viazané na naše oznámenie o ochrane osobných údajov. Ak chcete pochopiť zásady ochrany osobných údajov v ich oznámeniach, mali by ste navštíviť ich webové stránky. Všetky tretie strany, ktoré môžu používať súbory cookie na cielenie, nájdete v našich Zásadách používania súborov cookie.

Z času na čas vás môžeme kontaktovať (e-mailom, SMS správou, listom alebo telefonicky podľa potreby a vašich konkrétnych pokynov) a v prípade potreby, ak ste nám poskytli svoj výslovný súhlas na poskytovanie cieleného marketingu o našich službách. Svoj súhlas môžete kedykoľvek odvolať zaslaním e-mailu na adresu dpo@euronetworlwide.com alebo podľa pokynov v marketingovom e-maile, ktorý sme vám zaslali.

 1. Hodnotenie e-mailu

V našich marketingových e-mailoch môžeme používať pixely, aby sme zistili, či a koľkokrát boli naše e-maily otvorené, a aby sme overili kliknutia na odkazy alebo reklamy v e-mailoch.  Medzi spôsoby použitia týchto informácií môžu patriť:

 • Zistenie, ktoré z našich e-mailov používatelia považujú za zaujímavejšie.
 • Zisťovanie aktivity používateľov a ich zapojenia do našich produktov a služieb.
 • Informovanie našich inzerentov (v súhrnnej podobe) o tom, koľko používateľov kliklo na reklamy.
 • V ktorom regióne sa nachádza naše publikum.

 1. Aké sú moje práva?

Zákazníci môžu požiadať o prístup k svojim osobným údajom, ich aktualizáciu, úpravu alebo vymazanie. V závislosti od vašej krajiny môžete mať rôzne práva. Bez ohľadu na vašu krajinu však môžete kedykoľvek uplatniť nasledujúce práva:

 • požiadať o prístup k akýmkoľvek osobným údajom ("žiadosť o prístup subjektu"). Pri uplatňovaní svojho práva na prístup sa nás môžete opýtať na všetky Osobné údaje, ktoré o vás máme, na činnosti spracovania, ktoré vykonávame s vašimi Osobnými údajmi, na príjemcov vašich Osobných údajov, na rôzne kategórie Osobných údajov, na to, ako dlho vaše Osobné údaje spracúvame, a na existenciu akéhokoľvek automatizovaného rozhodnutia týkajúceho sa vašich Osobných údajov.

 • požiadať o opravu akýchkoľvek nepresných osobných údajov, ktoré o vás môžeme mať. Ak ste zmenili svoju e-mailovú adresu alebo zistíte, že v niektorom z vašich Osobných údajov je chyba v písaní, môžete využiť svoje právo na úpravu.

 • požiadať o vymazanie akýchkoľvek osobných údajov, ktoré o vás uchovávame. Ak už od nás nechcete dostávať žiadne správy alebo nechcete naďalej využívať naše služby, môžete nás požiadať o vymazanie všetkých Osobných údajov, ktoré o vás uchovávame. Upozorňujeme, že vaše Osobné údaje môžeme uchovávať na účely plnenia našich zákonných povinností. Vaše Osobné údaje však nebudú použité na žiadne iné účely.

Zákazníci majú tiež právo podať sťažnosť na príslušný orgán na ochranu údajov alebo na súd, ak sa domnievate, že sme nesplnili naše povinnosti podľa tohto oznámenia o ochrane osobných údajov alebo platných právnych predpisov. Odporúčame zákazníkom, aby nás informovali o akýchkoľvek sťažnostiach, ktoré môžu mať, aj keď to nie je potrebné, a my budeme reagovať v súlade s naším postupom pre sťažnosti.

Na vašu žiadosť odpovieme čo najskôr a vždy v lehote stanovenej v platných právnych predpisoch.

Príslušné práva a presnú lehotu, v ktorej musíme reagovať na vašu žiadosť, nájdete v časti o konkrétnych obyvateľoch nižšie.

Ak chcete uplatniť niektoré zo svojich práv, musíte poslať e-mail na adresu dpo@euronetworlwide.com. Aby sme pomohli chrániť vaše súkromie a zachovať bezpečnosť, podnikneme kroky na overenie vašej totožnosti a/alebo vás môžeme požiadať o poskytnutie ďalších údajov predtým, ako vám poskytneme prístup alebo zmeníme akékoľvek osobné údaje. V prípade potreby, ak nebudeme mať k dispozícii kópiu vášho občianskeho preukazu alebo iného právne platného dokumentu, ktorý preukazuje vašu totožnosť, nebudeme môcť odpovedať na vašu žiadosť.

 1. Sťažnosti týkajúce sa ochrany osobných údajov

Zákazníci majú právo podať sťažnosť na Úrad na ochranu osobných údajov alebo na súd, ak sa domnievajú, že sme nedodržali svoje povinnosti vyplývajúce z tohto oznámenia o ochrane osobných údajov alebo z platných právnych predpisov:

RIA si vyhradzuje právo kedykoľvek zmeniť a doplniť toto oznámenie o ochrane osobných údajov a oznámenie o takýchto zmenách a doplneniach umiestni na webovej stránke RIA alebo akýmkoľvek iným spôsobom, ktorý RIA považuje za vhodný.

 1. Upozornenie pre obyvateľov Kalifornie

Toto dodatočné zverejnenie je určené na splnenie požiadaviek kalifornského zákona o ochrane súkromia spotrebiteľov ("CCPA") a treba ho čítať spolu s oznámením o ochrane súkromia.

Zákazníci, ktorí žijú v Kalifornii, budú mať právo na:

 • vyžiadať si a získať informácie o našich postupoch zhromažďovania osobných informácií počas predchádzajúcich 12 mesiacov vrátane kategórií osobných informácií, ktoré zhromažďujeme, kategórií zdrojov takýchto informácií, nášho obchodného účelu zhromažďovania alebo zdieľania takýchto informácií a kategórií tretích strán, s ktorými zdieľame takéto informácie.
 • požiadať o kópiu osobných údajov, ktoré sme o nich zhromaždili počas predchádzajúcich 12 mesiacov, a získať ich.
 • vyžiadať si a získať informácie o našich postupoch zdieľania informácií počas predchádzajúcich 12 mesiacov vrátane zoznamu kategórií predaných osobných údajov s kategóriou príjemcov z radov tretích strán a zoznamu kategórií osobných údajov, ktoré sme zverejnili na obchodné účely. 
 • požiadať, aby sme nepredávali ich osobné údaje (vaše osobné údaje nepredávame) a;
 • požadovať, aby sme vymazali (a nariadiť našim poskytovateľom služieb, aby vymazali) ich osobné údaje, s určitými výnimkami.

Na účely zákona CCPA sa osobnými údajmi rozumejú informácie, ktoré identifikujú, týkajú sa, opisujú, dajú sa priradiť alebo by sa mohli priamo alebo nepriamo spojiť s konkrétnym obyvateľom Kalifornie alebo domácnosti.

Obyvatelia Kalifornie nás môžu kontaktovať s cieľom podať žiadosť o zverejnenie prostredníctvom: 

  1. Bezplatný telefón: 1-877-932-6640
  2. E-mail: dpo@euronetworldwide.com    

Môžeme vás požiadať o predloženie podpísaného vyhlásenia pod trestom krivej prísahy, že ste osoba, za ktorú sa vydávate.  Prijatie vašej žiadosti potvrdíme do desiatich (10) dní a budeme sa snažiť odpovedať do štyridsiatich piatich (45) dní od prijatia vašej žiadosti, ale ak budeme potrebovať viac času (až ďalších štyridsaťpäť dní), oznámime vám potrebu dodatočného času. Nemôžeme odpovedať na vašu žiadosť ani vám poskytnúť osobné údaje, ak nemôžeme overiť vašu totožnosť a potvrdiť, že sa osobné údaje týkajú vás.

O zverejnenie našich postupov zhromažďovania informácií, informácií, ktoré sme o vás zhromaždili, alebo našich postupov zdieľania môžete požiadať až dvakrát v priebehu 12 mesiacov.

V prípade žiadosti o kópiu osobných údajov, ktoré sme zhromaždili počas 12 mesiacov pred vašou žiadosťou, sa budeme snažiť poskytnúť informácie vo formáte, ktorý je ľahko použiteľný, vrátane zaslania papierovej kópie poštou alebo poskytnutia elektronickej kópie na váš registrovaný účet, ak ste si u nás zaregistrovali účet.

V prípade žiadostí o vymazanie vašich informácií nám kalifornské zákony umožňujú uchovávať určité informácie a za určitých okolností ich nevymazávať (napr. informácie týkajúce sa transakcie, bezpečnostných incidentov, podvodov atď.).  Napríklad nie sme povinní vyhovieť žiadosti o vymazanie informácií, ak sú tieto informácie potrebné na to, aby sme pre vás mohli dokončiť transakciu alebo inak plniť zmluvu; aby sme mohli odhaliť bezpečnostné incidenty, podvody alebo nezákonnú činnosť, chrániť sa pred nimi alebo ich stíhať; aby sme mohli informácie používať len interne spôsobom, ktorý je primerane v súlade s vašimi očakávaniami ako nášho zákazníka (napríklad vedenie záznamov o predaji), a aby sme mohli dodržiavať zákonné povinnosti. Ak od vás dostaneme takúto žiadosť, oznámime to aj všetkým poskytovateľom služieb, ktorých sme si najali, aby vaše údaje vymazali.

V dôsledku uplatnenia ktoréhokoľvek z týchto práv vás nebudeme diskriminovať.  

Vaše informácie nepredávame za peňažnú protihodnotu a nezverejňujeme ich za inú hodnotnú protihodnotu.  Ak v budúcnosti uzavrieme dohody, ktoré spadajú pod definíciu "predaja" podľa zákona CCPA, aktualizujeme tieto zásady ochrany osobných údajov a náš súlad so zákonom CCPA.

Žiadosť môžete podať prostredníctvom osoby, ktorá má formálnu plnú moc.  V opačnom prípade môžete podať žiadosť prostredníctvom splnomocneného zástupcu, len ak (1) splnomocnenému zástupcovi udelíte písomné povolenie na podanie žiadosti a (2) overíte si svoju totožnosť priamo u nás.  Od splnomocneného zástupcu budeme vyžadovať, aby nám predložil dôkaz o tom, že bol oprávnený podávať žiadosti vo vašom mene.

Počas uplynulých 12 mesiacov sme zhromaždili nasledujúce kategórie informácií z uvedených zdrojov, použili ich na uvedené obchodné účely a poskytli ich uvedeným kategóriám tretích strán.  Kategórie informácií zahŕňajú informácie, ktoré zhromažďujeme od návštevníkov našich webových stránok, registrovaných používateľov, zamestnancov, predajcov, dodávateľov a akýchkoľvek iných osôb, ktoré s nami komunikujú online alebo offline. Nie všetky informácie sa zhromažďujú o všetkých osobách.  Môžeme napríklad zhromažďovať rôzne informácie od uchádzačov o zamestnanie, od dodávateľov alebo od zákazníkov. 

Kategória zozbieraných informácií

Zdroj

Obchodné účely použitia

Kategórie tretích strán, ktoré dostávajú informácie 

Identifikátory (meno, prezývka, poštová adresa, e-mailová adresa, telefónne číslo, faxové číslo, názov účtu, číslo sociálneho poistenia, číslo vodičského preukazu, číslo pasu, jedinečný osobný identifikátor, IP adresa)

 • Jednotlivci, ktorí predkladajú

informácie pre nás.

 • informácie, ktoré automaticky zhromažďujeme zo stránky

návštevníci

 • informácie, ktoré môžeme získať od

marketingových a dátových partnerov tretích strán.

 • Audit týkajúci sa transakcií;
 • zisťovanie, ochrana a presadzovanie bezpečnosti;
 • ladenie funkcií/oprava chýb;
 • vykonávanie

služby pre vás;

 • interný výskum a vývoj;
 • kontrola kvality;
 • prispôsobenie reklamy
 • Poskytovatelia služieb (napríklad spracovatelia platieb, poštové domy, marketingoví partneri, partneri v oblasti prepravy, partneri v oblasti zamestnaneckých výhod);
 • pridružené spoločnosti;  
 • presadzovanie práva;
 • strategicky zosúladené podniky;

Citlivé informácie (meno s finančným účtom, informácie o zdravotnom stave a zdravotnom poistení, používateľské meno a heslo)

 • Osoby, ktoré poskytujú informácie;
 • Žiadosti o zamestnanie; 
 • zamestnanci.
 • Audit týkajúci sa transakcií; 
 • zisťovanie, ochrana a presadzovanie bezpečnosti;
 • ladenie funkcií/oprava chýb;
 • vykonávanie

služby pre vás;

 • interný výskum a vývoj; kontrola kvality;
 • Poskytovatelia služieb (napríklad spracovatelia platieb, poštové domy, marketingoví partneri, partneri v oblasti prepravy, partneri v oblasti zamestnaneckých výhod);
 • pridružené spoločnosti; 
 • presadzovanie práva;
 • strategicky zosúladené podniky;

Obchodné informácie

(história transakcií, zakúpené, získané alebo zvažované produkty/služby, preferencie produktov)

 • Osoby, ktoré poskytujú informácie; 
 • informácie, ktoré automaticky zhromažďujeme od návštevníkov stránky;
 • informácie, ktoré môžeme získať od

marketingových alebo dátových partnerov tretích strán.

 • Audit týkajúci sa transakcií; 
 • zisťovanie, ochrana a presadzovanie bezpečnosti;
 • ladenie funkcií/oprava chýb;
 • vykonávanie

služby pre vás;

 • interný výskum a vývoj;
 • kontrola kvality;
 • prispôsobenie reklamy.
 • Poskytovatelia služieb (napríklad spracovatelia platieb, poštové domy, marketingoví partneri, partneri v oblasti prepravy, partneri v oblasti zamestnaneckých výhod), 
 • pridružené spoločnosti, 
 • presadzovanie práva,
 • strategicky zosúladené podniky.

Aktivita v elektronickej sieti (história prehliadania alebo vyhľadávania, webové stránky

interakcie, reklamné interakcie)

 • Informácie automaticky zhromažďované od návštevníkov stránky.
 • Audit týkajúci sa transakcií; 
 • zisťovanie, ochrana a presadzovanie bezpečnosti;
 • ladenie funkcií/oprava chýb;
 • vykonávanie
 • služby pre vás; interný výskum a vývoj;
 • kontrola kvality;

prispôsobenie reklamy

 • Poskytovatelia služieb (napríklad spracovatelia platieb, poštové domy, marketingoví partneri, partneri v oblasti prepravy, partneri v oblasti zamestnaneckých výhod); 
 • pridružené spoločnosti; vládne regulačné orgány;
 • presadzovanie práva;
 • strategicky zosúladené podniky.

Audio, video alebo podobné informácie (hovory so zákazníkmi, monitorovanie bezpečnosti)

 • Osoby, ktoré poskytujú informácie;
 • informácie, ktoré zhromažďujeme na bezpečnostné účely.
 • Audit týkajúci sa transakcií; 
 • zisťovanie, ochrana a presadzovanie bezpečnosti;
 • ladenie funkcií/oprava chýb;
 • vykonávanie

služby pre vás;

 • interný výskum a vývoj;
 • kontrola kvality.
 • Poskytovatelia služieb (napríklad spracovatelia platieb, poštové domy, marketingoví partneri, partneri v oblasti prepravy, partneri v oblasti zamestnaneckých výhod);
 • pridružené spoločnosti; 
 • vláda

regulátory;

 • presadzovanie práva;
 • strategicky zosúladené podniky.

 

Geolokácia

 • Informácie, ktoré automaticky zhromažďujeme od návštevníkov webu
 • Audit týkajúci sa transakcií;
 • detekcia zabezpečenia,

ochranu a

presadzovanie;

 • funkčnosť

ladenie/chyby

oprava;

 • vykonávanie

služby pre vás;

 • interný výskum

a vývoj;

 • kontrola kvality;

prispôsobenie reklamy.

 • Poskytovatelia služieb

(ako je platba

spracovatelia, pošta

domy, marketing

partneri, doprava

partnerov,

zamestnanecké výhody

partnerov);

 • pridružené

spoločnosti;

 •  vláda

regulátory;

 • presadzovanie práva;
 • strategicky

zarovnané

podniky

Informácie týkajúce sa profesie, vzdelania alebo zamestnania

 • Informácie predložené jednotlivcami;
 • informácie získané od tretích strán v súvislosti s postavením predajcu alebo zamestnaním alebo žiadosťami;
 •  informácie, ktoré pozorujeme v súvislosti s dohľadom nad predajcami alebo zamestnaním.
 • Audit týkajúci sa transakcií;
 • zisťovanie, ochrana a presadzovanie bezpečnosti;
 • ladenie funkcií/oprava chýb;
 • prispôsobenie reklamy;
 • poskytovanie služieb pre vás;
 • interný výskum a vývoj;
 • kontrola kvality;
 • prispôsobenie reklamy.
 • Poskytovatelia služieb (napríklad spracovatelia platieb, poštové domy, marketingoví partneri, partneri v oblasti prepravy, partneri v oblasti zamestnaneckých výhod);
 • pridružené spoločnosti;
 • vládne regulačné orgány;
 • presadzovanie práva;
 • strategicky zosúladené podniky;

Záver z vyššie uvedeného (preferencie, vlastnosti, správanie, postoje, schopnosti atď.)

 • Interná analytika
 • Audit týkajúci sa transakcií;
 • zisťovanie, ochrana a presadzovanie bezpečnosti;
 • ladenie funkcií/oprava chýb;
 • prispôsobenie reklamy;
 • poskytovanie služieb pre vás;
 • interný výskum a vývoj;
 • kontrola kvality;
 • prispôsobenie reklamy.
 • Poskytovatelia služieb (napríklad spracovatelia platieb, poštové domy, marketingoví partneri, partneri v oblasti prepravy, partneri v oblasti zamestnaneckých výhod);
 • pridružené spoločnosti;
 • vládne regulačné orgány;
 • presadzovanie práva;
 • strategicky zosúladené podniky;

Biometrické údaje

 • Nezbierané
 • Nezbierané
 • Nezbierané

Chránené klasifikačné údaje (rasa, pohlavie, etnický pôvod, náboženstvo)

 • Nezbierané
 • Nezbierané
 • Nezbierané

* Konkrétne ide o tieto obchodné účely:

1. Vykonávanie služieb pre vás:

 • na správu alebo iné plnenie našich povinností v súvislosti s akoukoľvek zmluvou, ktorej sme zmluvnou stranou;
 • Aby sme vám pomohli pri dokončení transakcie alebo objednávky;
 • Umožniť sledovanie zásielok;
 • Príprava a spracovanie faktúr;
 • reagovať na otázky alebo žiadosti a poskytovať služby a podporu;
 • Zabezpečenie popredajného riadenia vzťahov so zákazníkmi;
 • Vytváranie a správa účtov našich zákazníkov;
 • aby sme vás informovali o zmenách našich služieb a produktov;
 • spravovať akúkoľvek propagáciu, súťaž, prieskum alebo súťaž;
 • Poskytovať vám informácie o našich produktoch a službách,
 • Aby sme vám mohli ponúkať naše produkty a služby personalizovaným spôsobom, môžeme napríklad poskytovať návrhy na základe vašich predchádzajúcich požiadaviek, aby sme vám umožnili rýchlejšie identifikovať vhodné produkty a služby.

2. Audit týkajúci sa transakcií, interného výskumu a vývoja:

 • Na zabezpečenie internej obchodnej správy a prevádzky vrátane riešenia problémov, prispôsobenia stránok, vylepšenia alebo vývoja, testovania, výskumu, správy a prevádzky našich stránok a analýzy údajov;
 • Vytvárať produkty alebo služby, ktoré môžu spĺňať vaše potreby;
 • meranie výkonnosti marketingových iniciatív, reklám a webových stránok, ktoré v našom mene "poháňa" iná spoločnosť.

3. Detekcia, ochrana a vynucovanie bezpečnosti; ladenie funkčnosti, oprava chýb:

 • V rámci nášho úsilia o bezpečnosť našich Webových lokalít;
 • Zabezpečenie bezpečnosti vášho účtu a nášho podnikania, predchádzanie podvodom, škodlivým aktivitám alebo zneužitiu našich webových lokalít alebo ich odhaľovanie, napríklad vyžiadaním overovacích informácií s cieľom obnoviť heslo vášho účtu (ak je to potrebné);
 • Zabezpečenie fyzickej bezpečnosti našich priestorov prostredníctvom monitorovania záberov z kamerového systému;
 • na riešenie sporov, ochranu práv, bezpečnosti a záujmov nás, našich používateľov alebo iných osôb a na plnenie našich zákonných povinností.

4. Kontrola kvality:

 • Monitorovanie kontroly kvality a zabezpečenie dodržiavania našich zákonných povinností, kódexov a nariadení, zásad a postupov,
 • Na vývoj a zlepšovanie našich produktov a služieb, napríklad prostredníctvom preskúmania návštevnosti stránok a rôznych podstránok, dopytu po konkrétnych produktoch a službách a komentárov používateľov.

Kontakt pre ďalšie informácie - V prípade otázok alebo obáv týkajúcich sa nášho oznámenia o ochrane osobných údajov a postupov nás kontaktujte prostredníctvom kontaktných informácií uvedených v časti "kto sme" tohto oznámenia o ochrane osobných údajov.

 1. Upozornenie pre obyvateľov Európy (EHP)

V súlade so všeobecným nariadením o ochrane údajov (GDPR) môžu všetci obyvatelia Európskeho hospodárskeho priestoru (EHP) uplatňovať nasledujúce práva:

 • Právo na informácie
 • Právo na prístup
 • Právo na nápravu
 • Právo na vymazanie
 • Právo na obmedzenie spracovania
 • Právo na prenosnosť údajov
 • Právo vzniesť námietku
 • Právo vyhnúť sa automatizovanému rozhodovaniu

Ak chcete uplatniť niektoré z vyššie uvedených práv, musíte splniť povinnosti stanovené v časti 12 tohto oznámenia o ochrane osobných údajov.

Odo dňa prijatia vašej žiadosti vám odpovieme najneskôr do 30 dní, pokiaľ nepožiadate o predĺženie lehoty.

 1. Upozornenie pre argentínskych obyvateľov

V súlade so zákonom Ley de Protección de Datos Personales 25.326 máte právo na prístup, opravu, aktualizáciu a vymazanie. Ak chcete uplatniť svoje práva alebo právo na odvolanie, alebo akúkoľvek pochybnosť či sťažnosť týkajúcu sa spracovania vašich osobných údajov, môžete nás kontaktovať na adrese dpo@euronetworlwide.com podľa pokynov uvedených v časti 12.

Týmto vás informujeme, že máte k dispozícii možnosti, ako obmedziť spôsob, akým používame alebo zverejňujeme vaše osobné údaje na účely konkrétnej liečby.

Odo dňa prijatia vašej žiadosti vám odpovieme najneskôr do 5 dní (v prípade žiadosti o vymazanie a aktualizáciu vašich osobných údajov) alebo najneskôr do 10 dní (v prípade žiadosti o prístup k vašim osobným údajom).

 1. Upozornenie pre obyvateľov Mexika

Ria México (pojem definovaný nižšie), s bydliskom na počúvanie a prijímanie oznámení na účely ochrany súkromia a osobných údajov uvedených v oddiele 22 a v súlade s Federálnym zákonom o ochrane osobných údajov v súvislosti s osobnými údajmi (ďalej len "mexický zákon"), jeho nariadeniami a usmerneniami, sprístupňuje svojim používateľom alebo potenciálnym používateľom v postavení dotknutých osôb toto oznámenie o ochrane osobných údajov pred zhromažďovaním osobných údajov, a to v prísnom súlade so zásadami zákonnosti, súhlasu, informovanosti, kvality, účelu, lojality, proporcionality a zodpovednosti, ktoré vyžaduje mexický zákon.

Na účely poskytovania služieb ako prevodca peňazí v zmysle článku 81-A Bis Ley General de Organizaciones y Actividades Auxiliares del Crédito bude spoločnosť Ria México zhromažďovať osobné údaje, ak je to vhodné, v súlade s právnymi základmi uvedenými v oddiele 1 a v súvislosti s týmito účelmi:

 1. Overiť, či sa osobné údaje uvedené v hlasovacom poverení zaslanom spoločnosti Ria México zhodujú s údajmi uvedenými v registri Instituto Nacional Electoral.
 2. Overte, či sa údaje CURP poskytnuté spoločnosti Ria México zhodujú s údajmi zaregistrovanými v Registro Nacional de Población.

Okrem toho, a ak je to potrebné, s cieľom dodržiavať články 4 a 4 Bis všeobecných ustanovení uvedených v článku 95 Bis Ley General de Organizaciones y Actividades Auxiliares del Crédito, ktoré sa vzťahujú na prevodcov peňazí uvedených v článku 81-A Bis toho istého zákona (ďalej len "ustanovenia"), Ria México je zo zákona povinná získať informácie o vašej geografickej polohe, ako aj záznamy vášho hlasu a podoby tváre s cieľom identifikovať svojich používateľov alebo potenciálnych používateľov spôsobom, ktorý nie je osobný, a získať ďalšie relevantné údaje, ktoré budú podrobne vysvetlené v konkrétnom formulári dostupnom v aplikácii požadovanej podľa ustanovení. Takéto informácie budeme vždy spracovávať na základe vášho súhlasu.

Máte právo na prístup, opravu, zrušenie a námietku proti spracovaniu (ďalej len "práva ARCO"); rovnako máte právo kedykoľvek obmedziť alebo odvolať súhlas udelený na spracovanie vašich osobných údajov v rozsahu povolenom zákonom. Ak chcete uplatniť ktorékoľvek zo svojich práv ARCO, odvolať svoj súhlas alebo predložiť akékoľvek otázky alebo sťažnosti týkajúce sa spracúvania vašich Osobných údajov, môžete nás kontaktovať na adrese: dpo@euronetworlwide.com podľa pokynov uvedených v časti 12.

Odpoveď vám poskytneme najneskôr do 20 dní odo dňa prijatia vašej žiadosti a bude účinná najneskôr do 15 pracovných dní odo dňa, keď vám oznámime našu odpoveď.

 1. Upozornenie pre obyvateľov Čile

V súlade so zákonom máte právo na prístup, opravu, zrušenie a námietku proti spracovaniu ("práva ARCO"); rovnako máte právo kedykoľvek odvolať súhlas udelený na spracovanie vašich osobných údajov v rozsahu, v akom to zákon umožňuje. Ak chcete uplatniť svoje Práva ARCO alebo právo na odvolanie súhlasu alebo akúkoľvek pochybnosť či sťažnosť týkajúcu sa spracovania vašich Osobných údajov, môžete nás kontaktovať na adrese dpo@euronetworlwide.com podľa pokynov uvedených v časti 12.

Týmto vás informujeme, že máte k dispozícii možnosti, ako obmedziť spôsob, akým používame alebo zverejňujeme vaše osobné údaje na účely konkrétnej liečby.

Odo dňa prijatia vašej žiadosti vám odpovieme najneskôr do 2 dní.

 1. Upozornenie pre obyvateľov Malajzie

V súlade so zákonom o ochrane osobných údajov z roku 2010 (ďalej len "ZOOU") nám zákazníci môžu poskytnúť svoje osobné údaje na ktorýkoľvek z účelov uvedených v časti 2 tohto oznámenia o ochrane osobných údajov. Ak by sme vaše Osobné údaje spracúvali na akýkoľvek ďalší účel, budeme vás o tom vopred informovať alebo vás požiadame o výslovný súhlas.

Kedykoľvek môžete uplatniť práva uvedené v časti 10. Svoj súhlas môžete tiež odvolať, pokiaľ činnosť spracovania nie je nevyhnutná na splnenie akejkoľvek zákonnej povinnosti alebo na poskytnutie niektorej z našich služieb. Môžete tiež namietať proti spracovaniu, ak sa domnievate, že takáto spracovateľská činnosť vám môže spôsobiť akúkoľvek škodu alebo utrpenie.

Odo dňa prijatia vašej žiadosti vám odpovieme najneskôr do 21 dní.

V súlade s podmienkami zákona o ochrane údajov má RIA právo účtovať si poplatok za spracovanie akejkoľvek žiadosti o prístup k údajom.

 1. Upozornenie pre obyvateľov Nového Zélandu

Všetkým osobám s trvalým pobytom na Novom Zélande môžete uplatniť práva týkajúce sa spracovania vašich osobných údajov, ktoré sú uvedené v časti 12. Upozorňujeme, že na uplatnenie ktoréhokoľvek z vašich práv musíte postupovať podľa pokynov uvedených v uvedenej časti 12.

Odo dňa prijatia vašej žiadosti vám odpovieme najneskôr do 20 dní.

 1. Upozornenie pre obyvateľov Austrálie

Práva, ktoré môžete uplatniť v súvislosti so spracovaním vašich osobných údajov, sú uvedené v časti 12. Upozorňujeme, že na uplatnenie ktoréhokoľvek z vašich práv musíte postupovať podľa pokynov uvedených v uvedenej časti 12.

Môžete nás tiež požiadať o vysvetlenie našich zásad a postupov týkajúcich sa údajov v súlade s platnými právnymi predpismi.

Odo dňa prijatia vašej žiadosti vám odpovieme najneskôr do 30 dní.

 1. Upozornenie pre obyvateľov Indie

Všetci obyvatelia Indie môžu v súvislosti so spracovaním svojich osobných údajov uplatniť práva uvedené v časti 12. Upozorňujeme, že na uplatnenie ktoréhokoľvek z vašich práv je potrebné postupovať podľa pokynov uvedených v uvedenej časti 12.

Okrem toho môžete uplatniť svoje právo na prenosnosť údajov a právo nebyť predmetom automatizovaného rozhodovania s právnymi účinkami, ako je profilovanie, ak takéto profilovanie nie je nevyhnutné na to, aby sme vám poskytli niektorú z našich služieb.

Odo dňa prijatia vašej žiadosti vám odpovieme najneskôr do 30 dní.

 1. Naše spoločnosti podľa služieb

Správcom je RIA, ktorú zastupujú nižšie uvedené spoločnosti v závislosti od krajiny a služby:

Služby prevodu peňazí

Krajina

Spoločnosť, ktorú treba kontaktovať

(kontrolór)

Kontaktné údaje

Spojené kráľovstvo

Euronet Payment Services Ltd.

Časť 7th Floor, North Block, 55 Baker Street, Londýn, Spojené kráľovstvo, W1U 7EU

Európa

(digitálne a mobilné)

Ria Litva UAB

Upes g.22, Vilnius LT.08120 

Európski agenti

Ria Platobná inštitúcia EP SAU

Calle Cantabria 2, Planta 2 Alcobendas 28120 Madrid España

Švajčiarsko

Ria Financial Services GmbH

Place de Cornavin 14 - 16, Ženeva - 1201

Spojené štáty americké

Continental Exchange Solutions, Inc.

6565 Knott Ave, Buena Park, CA 90620, Spojené štáty americké

Portoriko

Ria Financial Services Puerto Rico, Inc.

 c/o Fast Solutions, LLC, Citi Tower 252 Ponce de Leon Avenue, Floor 20 SAN JUAN, PR 00918

Kanada

 Ria Telecommunications of Canada Inc

1000, rue De La Gauchetière O (#2500)
Montréal (Québec) H3B 02

Mexiko

Ria México Payment Solutions, S. de R.L. de C.V.

Av. Insurgentes Sur, 686-B Despacho 1003, Colonia del Valle, Alcaldía Benito Juárez, C.P. 03100, Ciudad de México, México

Čile

Ria Chile Servicios Financieros SPA

Región Metropolitana de Santiago, Santiago, Catedral 1401

Argentína

EURONET PAYMENT SERVICES LIMITED
Sucursal de sociedad extranjera

República Argentina: Santa Fe 1752, 1° piso, departamento A, Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

Turecko

Ria Turkey Ödeme Kuruluşu A.Ş.

Şirket Merkezi: Büyükdere Cad. No: 193 Plaza 193 Kat:2 34394 Levent Şişli/İSTANBUL
Číslo MERSİS: 0735085750500016

Malajzia

IME M SDN BHD

Unit 38-02, Level 38, Q Sentral 2A, Jalan Stesen Sentral 2, 50470, Kuala Lumpur

Singapur

Ria Financial Services Singapore PTE. LTD.

152, Beach Road, #19-01/02, Gateway East, Singapur 189721

Filipíny

Ria Money Transfer, INC.

38. poschodie, Philamlife Tower, 8767 Paseo De Roxas, Makati City, Filipíny

Obchody RIA a zmenárenské služby.

Krajina

Spoločnosť, ktorú treba kontaktovať

(kontrolór)

Kontaktné údaje

Taliansko

Ria Italia S.r.l. unipersonale

Via Francesco Benaglia, č. 13 - Rím, 00153

Švajčiarsko

Ria Financial Services GmbH

Place de Cornavin 14 - 16, Ženeva - 1201 *** Adresa sídla spoločnosti je Langstrasse 192, 8005 Zürich

Francúzsko

Ria France S.A.S

1 Rue du 19 Mars 1962, 92230 Gennevilliers, Francúzsko

Belgicko

Ria Envia Belgium SPRL

Rue Joseph II, 36-38 - 1000 Bruxelles

Nemecko

Ria Deutschland GmbH

Friedrichstr. 200 10117 Berlín

Švédsko

Ria Financial Services Sweden AB

Armégatan 40, 5 tr 171 71 Solna

Nórsko

Ria Financial Services Norway AS

Skippergata 33, 0186 Oslo

Dánsko

Ria Financial Services Denmark ApS

Nørre Voldgade 21, 1358 København K

Vždy môžete podať žiadosť nášmu úradníkovi pre ochranu údajov, a to zaslaním e-mailu na túto adresu: dpo@euronetworldwide.com.

 

Download PDF