Slovakia - Zabezpečenie finančných prostriedkov

Slovakia - Zabezpečenie finančných prostriedkov

V súlade s ustanoveniami platných predpisov v súvislosti s požiadavkami na zabezpečenie finančných prostriedkov prijatých od používateľov platobných služieb alebo prijatých prostredníctvom iných poskytovateľov platobných služieb na vykonávanie platobných operácií sa platobná inštitúcia Ria, E.P. S.A.U., rozhodla pre systém zabezpečenia na samostatných účtoch za podmienok stanovených v článku 10 ods. 1 písm. a) smernice Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2015/2366 z 25. novembra 2015.