Slovakia - Zmluvné podmienky

Zmluvné podmienky

ÚVODNÉ INFORMÁCIE A ZMLUVNÉ PODMIENKY PLATNÉ PRE PLATOBNÉ TRANSAKCIE[1]

(„Zmluvné podmienky“)

1. Spoločnosť RIA

Spoločnosť Ria Payment Institution E.P., S.A.U. (ďalej len „RIA“, „my“ vo všetkých pádoch), s registračným číslom (CIF) A- 80696792 a so sídlom na Calle Cantabria 2, 28108, Alcobendas, Madrid (Španielsko) je od 28. júla 2011 na základe rozhodnutia španielskeho Ministerstva hospodárstva a financií autorizovaná ako Platobná inštitúcia a oprávnená poskytovať na území Slovenskej republiky platobné služby prostredníctvom svojich agentov platobných služieb v Slovenskej republike. Spoločnosť RIA je držiteľkou licencie číslo 6842 vydanej Španielskou centrálnou bankou (podrobné údaje o licencii spoločnosti RIA nájdete na stránke www.bde.es). Spoločnosť RIA možno kontaktovať poštou na tu uvedenej adrese jej sídla, alebo telefonicky (+421 2 5841 9152).

Účelom týchto Zmluvných podmienok je definovať práva a základné povinnosti spoločnosti RIA a jej zákazníkov pri poskytovaní platobných služieb regulovaných podľa zákona č. 492/2009 Z. z. o platobných službách, v znení neskorších predpisov (ďalej len „Zákon o platobných službách“), aby sa umožnila realizácia Platobných transakcií pre pokyny prijaté RIA od Odosielateľa na vykonanie (ďalej len „Jednotlivé platobné príkazy“), podpísaním príslušných individuálnych zmlúv určujúcich konkrétne podmienky platné pre konkrétnu dotknutú platobnú službu.

Tieto Zmluvné podmienky platia výlučne pri využívaní služby poukazovania peňazí spoločnosti RIA fyzickými osobami na účely nesúvisiace so zárobkovými a profesionálnymi činnosťami.

PRIJATÍM TÝCHTO ZMLUVNÝCH PODMIENOK SÚHLASÍTE S TÝM, ŽE NIMI BUDETE VIAZANÍ. AK TIETO ZMLUVNÉ PODMIENKY NEPRIJÍMATE, NEVYUŽÍVAJTE ŽIADNE NAŠE SLUŽBY. TIETO ZMLUVNÉ PODMIENKY PREDSTAVUJÚ PRÁVNE ZÁVÄZNÚ DOHODU. JE DÔLEŽITÉ, ABY STE SI ICH DÔKLADNE PREŠTUDOVALI.

2. Výklad pojmov

Nasledujúce výrazy majú v týchto Zmluvných podmienkach nasledujúci význam:

„Príslušné právne predpisy o ochrane osobných údajov“ znamená nariadenie uvedené v prvom písmene článku 11;

„Príjemca“ znamená osobu, ktorá má prijať prostriedky od Odosielateľa, je fyzickou osobou, je pre nás prijateľná a prijme prevod peňazí prostredníctvom určeného Vyplácajúceho poskytovateľa, bankovým prevodom na bankový účet tejto určenej fyzickej osoby, alebo naším doručením domov (ak je k dispozícii);

„Pracovný deň“ znamená deň, počas ktorého môže príslušný poskytovateľ platobnej služby Odosielateľa alebo poskytovateľ platobnej služby Príjemcu zapojený do realizácie Platobnej transakcie vykonať Platobnú transakciu;

„Zákazník“ v situáciách, keď spoločnosť RIA pôsobí ako poskytovateľ platobnej služby a v kontexte „spotrebiteľa“, znamená Odosielateľa, Príjemcu alebo oboch, pričom táto osoba koná na účely, ktoré nesúvisia s jej zárobkovou alebo profesionálnou činnosťou;

„Deň prijatia“ znamená deň, v ktorý sa Jednotlivý platobný príkaz považuje za prijatý tak, ako je uvedené v prvom písmene odseku 8.1. nižšie;

„EHP“ znamená Európsky hospodársky priestor;

„Dátum účinnosti“ má význam, ktorý mu je daný v treťom písmene článku 3 týchto Zmluvných podmienok;

„Prostriedky“ znamenajú (i) v kontexte prijímania peňazí od Odosielateľa sumu, ktorú spoločnosť RIA prijala vrátane všetkých príslušných poplatkov a nákladov na Platobnú transakciu; a (ii) v kontexte sprístupňovania peňazí Príjemcovi prostriedky prijaté od Odosielateľa, ktoré majú byť vyplatené Príjemcovi, znížené o všetky príslušné poplatky a náklady;

„IBAN“ označuje Medzinárodné číslo bankového účtu tak, ako je definované v článku 5, odsek (iv), nižšie;

„Jednotlivé platobné príkazy“ má význam, ktorý mu je daný v druhom písmene článku 1 vyššie;

„Poukázanie peňazí“ znamená platobnú službu, ktorá umožňuje prijímanie peňazí od Odosielateľa bez vytvorenia platobného účtu v mene Odosielateľa alebo Príjemcu, a to výlučne na účely prevodu ekvivalentnej sumy Príjemcovi alebo inému poskytovateľovi platobnej služby, ktorý koná v mene Príjemcu;

„Vyplácajúci poskytovateľ“ znamená nás, fyzickú alebo právnickú osobu, ktorá ako tretia strana pôsobí ako poskytovateľ platobných služieb alebo agent konajúci v našom mene, ktorý vyplatí Platobnú transakciu, ktorú inicioval Odosielateľ Príjemcovi, v cieľovej krajine, ktorú určil Odosielateľ;

„Zákon o platobných službách“ má význam, ktorý mu je daný v druhom písmene článku 1 vyššie;

„Platobná transakcia“ znamená úkon iniciovaný Odosielateľom alebo Príjemcom, ktorý tvorí podanie, prevod alebo čerpanie Prostriedkov, bez ohľadu na prípadné záväzky medzi Odosielateľom a Príjemcom;

„RIA“ alebo „my“ vo všetkých pádoch znamená pojem uvedený v prvom písmene článku 1 vyššie;

 „Odosielateľ“ znamená osobu, ktorá podáva Jednotlivý platobný príkaz na platbu Prostriedkov Príjemcovi;

„Služba postupného odosielania“ znamená službu, ktorú majú Zákazníci k dispozícii tak, ako je vysvetlené bližšie v článku 8.5 nižšie;

„Zmluvné podmienky“ znamená súbor pravidiel upravených v tomto dokumente a v akýchkoľvek iných dokumentoch, ktoré sú priložené alebo začlenené prostredníctvom odkazu; a

„Údaje o transakcii“ má význam, ktorý mu je daný v piatom písmene článku 8.1 týchto Zmluvných podmienok.

3. Rozsah platnosti a zmeny

Tieto Zmluvné podmienky platia pri nasledujúcich platobných službách, ktoré sa poskytujú na území Slovenskej republiky:

 • Poukázanie peňazí.

Tieto Zmluvné podmienky môžeme kedykoľvek upraviť tak, aby sme vyhoveli zmenám zákona a požiadavkám regulátorov alebo kvôli zmenám trhových podmienok.

Ak tieto Zmluvné podmienky akokoľvek upravíme, učiníme tak e-mailom a/alebo umiestnením aktualizovanej verzie týchto Zmluvných podmienok na internetovú stránku, na ktorej sú umiestnené. Rovnako Vám oznámime dátum, od ktorého bude príslušná zmena účinná („Dátum účinnosti“).

Zmeny, ktoré v týchto Zmluvných podmienkach vykonáme, sa spravidla budú vzťahovať len na Jednotlivé platobné príkazy zadané po Dátume účinnosti. V prípadoch, keď budeme podľa zákona alebo požiadaviek regulátorov povinní tak učiniť, budú zmeny platiť aj na Jednotlivé platobné príkazy zadané pred Dátumom účinnosti. V každom prípade a aj pre vylúčenie pochybností uvádza, že aktualizovaná verzia týchto Zmluvných podmienok bude nahrádzať všetky skoršie verzie.

4. Úkony Zákazníkov

Pri objednávaní akéhokoľvek produktu alebo služby súvisiacej s Platobnou transakciou sa Zákazník bude považovať za „spotrebiteľa“ v zmysle príslušných predpisov.

Naše povinnosti podľa týchto Zmluvných podmienok sú podmienené tým, či vás prijmeme ako Zákazníka; toto rozhodnutie závisí len od nás a vyhradzujeme si právo odmietnuť vám poskytnúť platobné služby bez uvedenia dôvodu. Ste povinný bezodkladne nám poskytnúť všetky informácie a doklady, o ktoré vás kedykoľvek požiadame, aby sme my následne mohli splniť zákonné požiadavky týkajúce sa platobných služieb, vrátane požiadavky predpisov o prevencii legalizácie príjmov z trestnej činnosti a financovania terorizmu; súhlasíte s tým, že na tento účel vás môžeme kontaktovať.

5. Informačné povinnosti pred vykonaním Platobnej transakcie

Odosielateľ a Príjemca sú povinní poskytnúť spoločnosti RIA informácie a doklady, ktoré bude RIA v príslušnom čase žiadať, pričom medzi tieto informácie a doklady môžu patriť najmä:

 1. celé mená, priezviská, doklady totožnosti a iné identifikačné údaje Odosielateľa a Príjemcu;
 2. cieľová krajina Platobnej transakcie;
 3. suma a mena Platobnej transakcie;
 4. v prípade Platobnej transakcie na bankový účet Príjemcu medzinárodné číslo bankového účtu („IBAN“), ak tento bankový účet má číslo IBAN, alebo číslo bankového účtu.
 5. v závislosti od cieľovej krajiny:
  • typ vzťahu s Príjemcom;
  • preukázanie pôvodu a zdroja Prostriedkov;
  • účel prevodu; a/alebo
  • všetky iné informácie, o ktoré pri prevode do konkrétnej krajiny v príslušnom čase požiadame; a
 6. všetky iné informácie a doklady preukazujúce tie informácie o Odosielateľovi a/alebo Príjemcovi, o ktoré v príslušnom čase požiadame.

Odosielateľ vyhlasuje, že koná vo svojom mene a je vlastníkom finančných prostriedkov.

RIA môže požadovať od Odosielateľa a Príjemcu dodatočné informácie, ktorých poskytnutie bude považovať za potrebné na základe vlastného uváženia pre správne vykonanie Poukázania peňazí alebo pre dodržanie platných právnych predpisov a nariadení.

Odosielateľ sa zaväzuje overiť presnosť a konzistentnosť údajov o Platobných transakciách, keď dáva spoločnosti RIA príkaz na vykonanie služieb Poukázania peňazí opísaných v článku 3 týchto Zmluvných podmienok, najmä vo vzťahu k identifikačným údajom Príjemcu a hospodárskym podmienkam potvrdenia Jednotlivého platobného príkazu, ktorý na ďalšie sledovanie bude mať jedinečné číslo. Tento Jednotlivý platobný príkaz spolu s potvrdením a týmito Zmluvnými podmienkami tvorí na účely Zákona o platobných službách a iného príslušného miestneho práva jednotlivú zmluvu, ktorou sa príslušná Platobná transakcia riadi.

Platobná transakcia, ktorá sa zrealizuje v súlade s Jednotlivým platobným príkazom, sa bude vo vzťahu k určenému Príjemcovi považovať za správne zrealizovanú. Ak bude ktorýkoľvek údaj poskytnutý Odosielateľom z dôvodov pripísateľných Odosielateľovi nesprávny, RIA nebude zodpovedať za nezrealizovanie alebo chybné zrealizovanie Platobnej transakcie. Na vylúčenie pochybností sa uvádza, že Odosielateľ nezodpovedá za chybné dáta spôsobené chybou na strane spoločnosti RIA.

Platobná transakcia, ktorá sa zrealizuje v súlade s jedinečným identifikátorom Príjemcu, sa bude považovať za správne zrealizovanú vo vzťahu k Príjemcovi určenému týmto jedinečným identifikátorom (a to aj vtedy, ak Zákazník poskytne informácie nad rámec jedinečného identifikátora). Ak bude jedinečný identifikátor poskytnutý spoločnosti RIA nesprávny, poskytovateľ platobnej služby nebude zodpovedať za nezrealizovanie alebo chybnú realizáciu Platobnej transakcie. Spoločnosti RIA vynaloží primerané úsilie na spätné získanie Prostriedkov v rámci Platobnej transakcie, ktorá sa zrealizovala podľa nesprávneho jedinečného identifikátora poskytnutého Zákazníkom.

Pri každej Platobnej transakcii môže spoločnosť RIA v súlade s príslušným právom a predpismi žiadať o predloženie platného dokladu totožnosti a uložiť kópiu tohto dokladu totožnosti Zákazníka v optickom, magnetickom alebo elektronickom formáte na zabezpečenie jej integrity, správneho čítania údajov, nemožnosti pozmenenia a primeraného uchovania a lokalizácie.

Spoločnosť RIA môže kedykoľvek požiadať o zaplatenie sumy Platobnej transakcie na bankový účet v držbe spoločnosti RIA.

V súlade s požiadavkami miestneho práva sa ďalej zavedú rozšírené opatrenia hĺbkovej kontroly na identifikáciu a lepšiu znalosť Zákazníkov, a to aj v prípadoch, keď suma Platobnej transakcie buď jednotlivo alebo celkovo za určité obdobie prevyšuje sumu, ktorú v príslušnom čase určí spoločnosť RIA podľa svojich pravidiel compliance v súlade s príslušným právom.

6. Výdavky a príslušné poplatky

Zákazník musí spoločnosti RIA za poskytovanie služby Poukazovania peňazí zaplatiť výdavky a provízie súvisiace s príslušnou Platobnou transakciou, ktoré budú uvedené v potvrdení pre každý Jednotlivý platobný príkaz.

Príjemcovi Platobnej transakcie sa vyplatí plná suma zaznamenaná pre každý Jednotlivý platobný príkaz vydaný Odosielateľovi, pričom sa má za to, že Príjemca súhlasí s tým, že ak spoločnosť RIA pôsobí ako jeho poskytovateľ platobných služieb, spoločnosť RIA z prevedenej sumy pred jej vyplatením odpočíta svoje výdavky.

Ak spoločnosť RIA nie je poskytovateľom platobných služieb Odosielateľa alebo Príjemcu, príslušný poskytovateľ platobných služieb si môže účtovať poplatky a dane súvisiace s Platobnou transakciou.

Ak od prijatia Prostriedkov pre Jednotlivý platobný príkaz bez Platobnej transakcie uplynuli tri (3) mesiace bez toho, aby bol tento Jednotlivý platobný príkaz vyplatený Príjemcovi a aby boli Prostriedky vrátené Odosielateľovi z dôvodov mimo kontroly spoločnosti RIA, spoločnosť RIA si môže z týchto Poplatkov strhávať mesačný poplatok ako odplatu spoločnosti RIA za primerané náklady, ktoré spoločnosti RIA vzniknú v súvislosti so snahou spoločnosti RIA vrátiť zostávajúce Prostriedky Odosielateľovi a spravovať Prostriedky počas ich držby. Maximálne poplatky, ktoré si spoločnosť RIA môže účtovať za náklady, ktoré jej vzniknú týmto spôsobom,  sú uvedené v tabuľke poplatkov na konci týchto Zmluvných podmienok.

Informácie o Zmluvných podmienkach pre poskytovanie služieb Poukazovania peňazí spoločnosťou RIA sa Zákazníkom poskytujú bezplatne. Spoločnosť RIA však môže na príslušného Zákazníka preniesť tie primerané výdavky, ktoré jej vzniknú pri stornovaní Jednotlivého platobného príkazu, a tie, ktoré vyplynú zo spätného získania Prostriedkov z tohto Jednotlivého platobného príkazu, pri ktorých Zákazník uviedol nesprávny jedinečný identifikátor, a v iných prípadoch uvedených v Zmluvných podmienkach. Na vylúčenie pochybností sa uvádza, že Zákazník nezodpovedá za chybné dáta spôsobené chybou na strane spoločnosti RIA.  

Príslušné výmenné kurzy, ktoré sa použijú pri menových konverziách vo vykonaní Platobnej transakcie, sa Zákazníkom oznámia spolu s províziami, ktoré sa pri Platobnej transakcii v danom čase použijú, a Zákazník ich akceptuje podpismi na každom Jednotlivom platobnom príkaze.

7. Súhlas, neodvolateľnosť a zrušenie Jednotlivých platobných príkazov

Súhlas:

Súhlas Odosielateľa s realizáciou Platobnej transakcie sa dáva podpísaním príslušného potvrdenia Jednotlivého platobného príkazu.

Spoločnosť RIA nezodpovedá za prípadnú stratu alebo zneužitie potvrdenia preukazujúceho Jednotlivý platobný príkaz, vydaného spoločnosťou RIA, zo strany Zákazníka.

Neodvolateľnosť:

Odosielateľ nesmie Jednotlivý platobný príkaz odvolať po tom, ako ho RIA prijala a/alebo vykonala.

Zrušenie Jednotlivých platobných príkazov:

Odosielateľ môže súhlas odvolať kedykoľvek pred horeuvedeným časom neodvolateľnosti. Po tomto čase môže Odosielateľ svoj súhlas odvolať alebo Jednotlivý platobný príkaz zrušiť len so súhlasom spoločnosti RIA. Spoločnosť RIA si môže účtovať náklady proporčne zodpovedajúce primeraným nákladom, ktoré spoločnosti RIA pri odvolaní súhlasu Odosielateľa vzniknú.

Platobné transakcie sa nemusia zrealizovať, ak Odosielateľ nevedel alebo odmietol poskytnúť požadované informácie a/alebo dokumentáciu potrebnú na zrealizovanie Platobnej transakcie, alebo ak bolo nezrealizovanie Platobnej transakcie zo strany spoločnosti RIA potrebné na dodržanie interných kontrolných postupov v spoločnosti RIA alebo na dodržanie príslušného práva a predpisov.

Ak Odosielateľ bude chcieť Jednotlivý platobný príkaz zrušiť, musí to urobiť osobne. Spoločnosť RIA zrušenie vykoná vždy, keď to bude možné, a len po overení, či Platobná transakcia v cieľovej krajine ešte nie je vyplatená Príjemcovi.

Ak sa Jednotlivý platobný príkaz zruší, spoločnosť RIA vráti Prostriedky Odosielateľovi prostredníctvom agenta, na vlastnom pracovisku spoločnosti RIA (ak také existuje), alebo prostredníctvom vkladu na bankový účet Odosielateľa, a to podľa dohody so spoločnosťou RIA. Odosielateľovi sa budú účtovať primerané výdavky súvisiace so zrušením, ktoré spoločnosti RIA vzniknú.

8. Realizácia platobných transakcií

8.1. Príjem Jednotlivých platobných príkazov

Čas prijatia Jednotlivého platobného príkazu je moment, kedy spoločnosť RIA prijme Jednotlivý platobný príkaz a zodpovedajúce Prostriedky. Ak RIA prijme Jednotlivý platobný príkaz spolu s Prostriedkami, ktoré sa majú previesť, a poplatkami a nákladmi spojenými s Platobnou transakciou do 15:00 (GMT+1) v Pracovný deň, bude sa mať za to, že tejto Jednotlivý platobný príkaz sme prijali v tento Pracovný deň („Dátum prijatia“). Ak Jednotlivý platobný príkaz prijmeme po 15:00 (GMT+1) v Pracovný deň, bude sa mať za to, že tento Jednotlivý platobný príkaz sme prijali v Pracovný deň bezprostredne nasledujúci po prijatí Jednotlivého platobného príkazu. Ak čas prijatia Jednotlivého platobného príkazu pre spoločnosť RIA nie je Pracovným dňom, bude sa mať za to, že tento Jednotlivý platobný príkaz sme prijali v nasledujúci Pracovný deň.

Bez ohľadu na vyššie uvedené sa RIA vynasnaží vykonať Platobnú transakciu pre Jednotlivý platobný príkaz ihneď po jeho doručení Odosielateľom, pričom v takom prípade bude čas prijatia uvedený v tejto zmluve nahradený časom skoršieho vykonania, čo spôsobí neodvolateľnosť Jednotlivého platobného príkazu v súlade s článkom 7 vyššie.

Spoločnosť RIA si vyhradzuje právo odmietnuť realizáciu Platobnej transakcie, ak pred realizáciou Platobnej transakcie Odosielateľ neposkytne spoločnosti RIA všetky Prostriedky, vrátane prípadov, kedy Odosielateľ iniciuje Platobnú transakciu prostredníctvom platobnej karty a prípadov podvodu, podozrenia na podvod a bezpečnostných rizík. V prípade, že spoločnosť RIA odmietne Platobnú transakciu zrealizovať, toto odmietnutie oznámi Odosielateľovi, pričom, ak to bude možné, uvedie dôvody odmietnutia a postup na nápravu možných chýb, ktoré k odmietnutiu viedli, avšak len ak takéto oznámenie príslušné právo a predpisy nezakazujú.

Odmietnuté Jednotlivé platobné príkazy sa nebudú na účely článku 8.2 nižšie považovať za prijaté.

Pre každý Jednotlivý platobný príkaz poskytneme na základe potvrdenia Odosielateľovi nasledujúce informácie, a to buď vo forme fyzického dokumentu alebo elektronicky:

 1. referenčné číslo, ktoré Odosielateľovi umožní identifikovať Platobnú transakciu a Príjemcu;
 2. PIN kód, jedinečný pre každú Platobnú transakciu;
 3. sumu Platobnej transakcie uvedenú v mene použitej v Jednotlivom platobnom príkaze;
 4. potvrdenie všetkých Zákazníckych poplatkov a/alebo nákladov súvisiacich s Platobnou transakciou, ktoré nám Odosielateľ musí zaplatiť;
 5. výmenný kurz, ktorý pri realizácii Platobnej transakcie použijeme, a sumu Platobnej transakcie po tejto menovej konverzii (ak Platobná transakcia menovú konverziu obsahuje); a
 6. dátum prijatia Jednotlivého platobného príkazu;

(spolu „Detaily transakcie“).

8.2. Termín realizácie a dátum splatnosti

a) Rozsah platnosti. Zmluvné strany sa výslovne dohodli, že ustanovenia týkajúce sa termínu realizácie a dátumu splatnosti sa použijú len pri Platobných transakciách, na ktoré bol daný príkaz (i) v mene euro, alebo (ii) Platobných transakciách, ktoré zahŕňajú len jednu menovú konverziu medzi eurom a menou členského štátu EHP mimo eurozóny, pričom táto menová konverzia sa vykoná v príslušnom členskom štáte mimo eurozóny a pri cezhraničnej platobnej transakcii sa cezhraničný prevod zrealizuje v eurách.

b) Platobné transakcie, pri ktorý je Zákazníkom Odosielateľ. Pri Platobných transakciách, pri ktorých Zákazník koná ako Odosielateľ, spoločnosť RIA zabezpečí zaplatenie sumy Platobnej transakcie na účet poskytovateľa platobných služieb Príjemcu, najneskôr však na konci Pracovného dňa nasledujúceho po čase prijatia príkazu na Jednotlivú platobnú transakciu. Tieto termíny sa predlžujú o jeden Pracovný deň, ak sa Jednotlivé platobné transakcie spracúvajú v papierovej forme.

c) Platobné transakcie, pri ktorý je Zákazníkom Príjemca. Pri Platobných transakciách, pri ktorých je Zákazníkom Príjemca, spoločnosť RIA sprístupní Prostriedky z Platobnej transakcie najneskôr v Pracovný deň, kedy prijme Prostriedky od poskytovateľa platobných služieb Odosielateľa.

Pri Platobných transakciách (i) do štátov mimo EHP, ktoré sa nebudú vyplácať v eurách, a (ii) pri ktorých sa vyžaduje konverzia do meny inej ako je mena členského štátu EHP, sa Prostriedky sprístupnia Vyplácajúcemu poskytovateľovi Príjemcu najneskôr na konci štvrtého Pracovného dňa od Dátumu prijatia.

8.3. Opatrenia na úschovu

V prípade, že Prostriedky prijaté od Odosielateľov alebo prijaté od iného poskytovateľa platobných služieb, ktoré sa majú vyplatiť Príjemcovi, sú v držbe spoločnosti RIA na konci Pracovného dňa nasledujúceho po dni, kedy ich spoločnosť RIA prijala, Prostriedky sa uložia na samostatný účet vo finančnej inštitúcii alebo investujú do bezpečných, likvidných a nízkorizikových aktív podľa príslušného práva a predpisov.

8.4. Vyplatenie Jednotlivého platobného príkazu

Prostredníctvom našich Vyplácajúcich poskytovateľov vyplatíme Príjemcovi Prostriedky z Platobnej transakcie podľa našich postupov v oblasti compliance použitím spôsobov platby dostupných v jednotlivých cieľových krajinách. Ak sa použije spôsob platby v bankovkách, Príjemca musí ísť k určenému Vyplácajúcemu poskytovateľovi v cieľovej krajine, kde Platobnú transakciu dostane po predložení Detailov transakcie a platného dokladu totožnosti v cieľovej krajine, ak toto predloženie Vyplácajúci poskytovateľ uzná za dostatočné. Prijateľné formy dokladov totožnosti sa líšia v závislosti od krajiny, v ktorej sa Prostriedky majú vyzdvihnúť. Náš Vyplácajúci poskytovateľ je oprávnený zadržať platbu, ak sa naše postupy v oblasti compliance na realizáciu výplaty plne nedodržia.

AK KONÁTE AKO ODOSIELATEĽ, NESMIETE DAŤ ŽIADNE DETAILY TRANSAKCIE (ANI UPRAVENÉ) NIKOMU OKREM VAMI ZVOLENÉHO PRÍJEMCU. ZÁROVEŇ MUSÍTE VYNALOŽIŤ VŠETKO PRIMERANÉ ÚSILIE NA ZABEZPEČENIE, ŽE NIK, OKREM VAMI ZVOLENÉHO PRÍJEMCU, SA NEDOSTANE K DETAILOM TRANSAKCIE ANI ŽIADNEJ ICH ČASTI. AK PRIAMO ALEBO NEPRIAMO SPRÍSTUPNÍTE AKÉKOĽVEK DETAILY TRANSAKCIE KOMUKOĽVEK INÉMU AKO VAMI ZVOLENÉMU PRÍJEMCOVI, NEBUDEME ZODPOVEDAŤ ZA PRÍPADNÉ VYPLATENIE PROSTRIEDKOV INEJ OSOBE AKO PRÍJEMCOVI, AK TÁTO OSOBA POSKYTNE VYPLÁCAJÚCEMU POSKYTOVATEĽOVI DETAILY TRANSAKCIE A DOKLAD, KTORÝ BUDE VYPLÁCAJÚCI POSKYTOVATEĽ POVAŽOVAŤ ZA PLATNÝ DOKLAD TOTOŽNOSTI.

8.5 Služba postupného odosielania

RIA sprístupňuje Službu postupného odosielania tým Odosielateľom, ktorí chcú túto službu využívať. Prostredníctvom tejto služby môžu Odosielatelia na vykonávanie Platobných transakcií používať Aplikáciu RIA (dostupnú pre iOS a Android), v ktorej sa Transakcia konfiguruje a následne, po nakonfigurovaní Platobnej transakcie, platí v hotovosti alebo kreditnou kartou v ten istý pracovný deň agentovi RIA, ktorý má k dispozícii Službu postupného odosielania. Aby mohli Odosielatelia využívať Službu postupného odosielania, musia po stiahnutí aplikácie RIA pristúpiť k registrácii v aplikácii poskytnutím osobných údajov, ktoré bude RIA v daný moment vyžadovať. Uvedené informácie môžu obsahovať (okrem iného) meno a priezvisko Odosielateľa, jeho e-mailovú adresu, štátnu príslušnosť, dátum narodenia, povolanie, kód odporúčania alebo telefónne číslo. Na spustenie konfigurácie akejkoľvek Platobnej transakcie Služby postupného odosielania prostredníctvom aplikácie RIA bude ďalej potrebné poskytnúť všetky požadované údaje o Jednotlivom platobnom príkaze ako aj o Príjemcoch, ktorým sa má zaslať Poukázanie peňazí, vrátane, avšak bez obmedzenia, krajiny, do ktorej budú finančné prostriedky zaslané, údajov Príjemcu (meno, priezviská, štátna príslušnosť a/alebo identifikačný doklad, atď.), sumy, ktorá sa má poslať (v eurách), sumy, ktorú má dostať Príjemca (v určenej miestnej mene), spôsobu prijatia Príjemcom (ktorý zahŕňa tie subjekty, ktoré môžu vykonať platbu určenému Príjemcovi v krajine, v ktorej Príjemca prostriedky prijíma) alebo spôsobu platby Platobnej operácie zo strany Odosielateľa. Odosielateľ môže Jednotlivý platobný príkaz počas jeho konfigurácie zrušiť. Skôr, ako Odosielateľ pristúpi k validácii Platobnej operácie, RIA na základe informácií poskytnutých počas konfigurácie Jednotlivého platobného príkazu oznámi Odosielateľovi jej cenu.

Počas procesu registrácie v aplikácii RIA a konfigurácie akéhokoľvek Jednotlivého platobného príkazu môže RIA od Odosielateľa požadovať overenie mobilného zariadenia, z ktorého registráciu vykonáva, zaslaním SMS na poskytnutý mobilný telefón za účelom zadania údajov do príslušných políčok poskytnutých RIA v rámci Aplikácie RIA. V každom prípade musí Odosielateľ pred vykonaním akejkoľvek Platobnej transakcie prijať zásady ochrany osobných údajov a Zmluvné podmienky. RIA štandardne uloží tých Príjemcov, ktorých uviedol Odosielateľ. Po nakonfigurovaní a overení Platobnej transakcie spoločnosťou RIA a Odosielateľom dostane Odosielateľ čiarový kód, ktorý bude identifikovať novo nakonfigurovaný Jednotlivý platobný príkaz. Následne získa Odosielateľ prístup k zoznamu agentov RIA v aplikácii, kde bude môcť vyplatiť prostriedky Platobnej transakcie. V každom prípade RIA oznámi Odosielateľovi sumu, ktorá sa má zaplatiť v miestnej mene, a sumu, ktorú má Príjemca dostať na mieste určenia; v prípade sumy, ktorá sa má zaplatiť v miestnej mene, s uvedením rozpisu nákladov na Platobnú transakciu, ktoré RIA vyúčtuje Odosielateľovi. Na vykonanie Platobnej transakcie musí Odosielateľ navštíviť autorizované RIA pracovisko svojej siete agentov, ktorá poskytuje Službu postupného odosielania, predložiť čiarový kód Jednotlivého platobného príkazu a svoj platný identifikačný doklad v súlade s predpismi, ktoré budú v daný moment platené. Po tom, ako agent RIA overí všetky tieto informácie, agent potvrdí Odosielateľovi, že môže pristúpiť k vyplateniu Platobnej transakcie. Po vyplatení dostane Odosielateľ potvrdenie o Platobnej transakcii od agenta alebo dostane potvrdenie prostredníctvom aplikácie RIA. V prípadoch, keď o to agent požiada, musí Odosielateľ pristúpiť k podpísaniu potvrdenia o Jednotlivom platobnom príkaze. V prípadoch, keď RIA poskytuje elektronické potvrdenie, nebude musieť Odosielateľ podpísať potvrdenie a od agenta RIA dostane iba pokladničný doklad, pričom ak si bude Odosielateľ želať získať potvrdenie o Jednotlivom platobnom príkaze, bude musieť použiť aplikáciu RIA. Všetky Platobné transakcie Služby postupného odosielania, musia byť po svojom potvrdení a udelení súhlasu prostredníctvom Aplikácie RIA vyplatené v ten istý Pracovný deň do 23:59. V prípade nevyplatenia Platobnej operácie Odosielateľom bude Jednotlivý platobný príkaz automaticky zrušený. RIA odporúča Odosielateľom, aby si pred návštevou agenta overili jeho otváracie hodiny.

9. Platobné transakcie obsahujúce menovú konverziu a konverzné služby

Spoločnosť RIA svojim Odosielateľom poskytne výmenné kurzy platné pre Platobné transakcie. Výmenné kurzy sa však Odosielateľovi vždy oznámia skôr, ako Odosielateľ schváli vydanie Jednotlivého platobného príkazu, a budú uvedené v potvrdení, ktoré obsahuje aj ich vyrovnanie.

Výplata sumy Platobnej transakcie pre Jednotlivý platobný príkaz Odosielateľom Príjemcovi sa vykoná v tej mene a tým spôsobom platby, ktoré sú prostredníctvom spoločnosti RIA dostupné (napríklad v hotovosti alebo pripísaním na bankový účet Príjemcu) a na ktorých sa spoločnosť RIA a Odosielateľ dohodnú. Ak sa Príjemca so svojím poskytovateľom služieb dohodne, že vyplácanú sumu skonvertuje do inej meny alebo zmení spôsob výplaty, bude to samostatná transakcia, ktorá nebude tvoriť súčasť Jednotlivého platobného príkazu zaslaného spoločnosťou RIA a bude prebiehať len medzi Príjemcom a jeho poskytovateľom služieb.

Spoločnosť RIA si vyhradzuje právo odmietnuť každý Jednotlivý platobný príkaz, ktorý si podľa jej interných regulačných opatrení vyžaduje ďalšie overenia a ktorú nemožno okamžite zrealizovať.

10. Neautorizované a nesprávne zrealizované Platobné transakcie

Ak sa Zákazník dozvie, že nastala neautorizovaná alebo nesprávne zrealizovaná Platobná transakcia, musí túto skutočnosť bez zbytočného oneskorenia oznámiť spoločnosti RIA, aby bolo možné vykonať nápravu, a to prostredníctvom Služieb zákazníkom spoločnosti RIA (kontaktné údaje sú uvedené nižšie v článku 15). Od Zákazníka sa môžu požadovať informácie týkajúce sa Platobnej transakcie a/alebo akékoľvek iné informácie, ktoré spoločnosť RIA na identifikačné účely stanoví.

Oznámenie uvedené v predchádzajúcom odseku sa musí vykonať najneskôr do trinástich (13) mesiacov od dátumu prijatia alebo výplaty sumy Platobnej transakcie Príjemcovi spoločnosťou RIA, okrem prípadov, kedy spoločnosť RIA Zákazníkovi nesprístupnila alebo neposkytla informácie týkajúce sa Platobnej transakcie.

Ak RIA koná ako poskytovateľ platobných služieb Odosielateľovi:

Ak spoločnosť RIA koná ako poskytovateľ platobných služieb pre Príjemcu, tak v prípade chybnej realizácie Platobnej transakcie, za ktorú spoločnosť RIA zodpovedá, spoločnosť RIA okamžite sprístupní sumu chybnej Platobnej transakcie Príjemcovi alebo pripíše zodpovedajúcu sumu na platobný účet Príjemcu.

RIA Zákazníkovi uhradí všetky účtované náklady a provízie a príslušný úrok, na ktorý má Zákazník nárok na základe neautorizovanej, chybne alebo oneskorene vykonanej alebo nevykonanej Platobnej transakcie. Zákazník môže žiadať ďalšiu náhradu škody, ak je spoločnosť RIA podľa príslušného práva povinná ju uhradiť.

Spoločnosť RIA nezodpovedá za chybnú alebo oneskorenú realizáciu alebo nezrealizovanie Platobnej transakcie v prípade mimoriadnych a nepredvídateľných okolností mimo kontroly spoločnosti RIA, ktorým spoločnosť RIA nemohla predísť ani zabrániť, ani za prípady, keď je spoločnosť RIA viazaná inými právnymi povinnosťami podľa práva Európskej únie alebo platného vnútroštátneho práva.

11. Ochrana údajov

Na účely tohto článku výrazy „Prevádzkovateľ“, „Osobné údaje“, „Spracúvanie“ a „Dotknutá osoba“ nesú významy priradené týmto výrazom vo Všeobecnom nariadení o ochrane údajov EÚ (GDPR) (2016/679) a v zákonoch a požiadavkách na ochranu údajov, ktoré sa vzťahujú na zmluvné strany v rôznych členských štátoch EÚ vo vzťahu k týmto Zmluvným podmienkam („Príslušné právo o ochrane údajov“).

Spoločnosť Ria pôsobí  vo vzťahu k Osobným údajov, ktoré spracúva v kontexte služieb poskytovaných podľa týchto Zmluvných podmienok, ako Prevádzkovateľ.

                                                                                                                                        

Informácie o tom, ako spoločnosť RIA môže Spracúvať Osobné údaje Zákazníkov, o typoch Osobných údajov, ktoré spoločnosť RIA môže zbierať, o tom, ako spoločnosť RIA tieto Osobné údaje používa, zdieľa a chráni, o právach Zákazníkov na ochranu údajov a o tom, ako kontaktovať spoločnosť RIA vo veci jej činnosti pri ochrane osobných údajov, nájdete v časti Osobné údaje (Privacy Notice) na stránke https://dc.riafinancial.com/slovakia-privacy-policy.     

Zákazník potvrdzuje a súhlasí s tým, že jeho Osobné údaje môže spoločnosť RIA sprístupniť alebo preniesť spoločnostiam zo svojej skupiny alebo tretím stranám alebo tieto údaje u takýchto spoločností uložiť, ak je toto sprístupnenie, prenos alebo uloženie primerane potrebné alebo vhodné na účely uzavretia alebo plnenia povinností podľa týchto Zmluvných podmienok. Osobné údaje Zákazníkov sa môžu previesť mimo Európskeho hospodárskeho priestoru do krajín, kde právo neposkytuje rovnakú úroveň ochrany údajov ako v krajine, kde sa Osobné údaje pôvodne získali. V takom prípade spoločnosť RIA zavádza potrebné mechanizmy na zabezpečenie primeranej úrovne ochrany prenášaných Osobných údajov podľa Príslušných právnych predpisov o ochrane osobných údajov.

Bez ohľadu na uvedené spoločnosť RIA zachová dôvernosť všetkých informácií týkajúcich sa Platobných transakcií a iných transakcií Zákazníkov a tieto informácie nesprístupní tretím stranám, ak to inak nebude potrebné na výkon platobných služieb uvedených v článku 3 vyššie alebo ak príslušné právo a predpisy nedovolia sprístupniť akékoľvek takéto informácie tretím stranám, najmä vládnym orgánom, alebo to nebude v rámci dodržiavania povinností určených zákonmi na prevenciu legalizácie príjmov z trestnej činnosti a financovania terorizmu. Toto ustanovenie sa použije bez toho, aby boli dotknuté ustanovenia Príslušných právnych predpisov o ochrane osobných údajov.

12. Zmeny, ktoré nedokážeme ovplyvniť

Neprijímame zodpovednosť za situácie, v ktorých nie sme schopní plniť svoje záväzky voči vám alebo v ktorých sa plnenie ktoréhokoľvek nášho záväzku oneskorí z dôvodov, ktoré nedokážeme primerane ovplyvniť, najmä pri protestných akciách zamestnancov, zásahoch vyššej moci, požiaroch, záplavách a búrkach, vojne, vzbure, občianskych nepokojoch, obliehaní, bezpečnostných výstrahách, teroristických činoch alebo akýchkoľvek následných preventívnych opatreniach, vandalizme, sabotáži, vírusoch, zlomyseľnom poškodení, dodržiavaní akéhokoľvek zákona, zákonného ustanovenia, práva, vládneho alebo súdneho príkazu, úkonov a pokynov polície alebo akéhokoľvek vládneho alebo regulačného orgánu, ktorý nám povoľuje poskytovať platobné služby, pri prerušení alebo výpadku dodávky elektriny, poruche zariadení, systémov, softvéru poskytnutého tretími osobami alebo pripojenia na internet, úmyselných kybernetických útokoch na náš systém informačných technológií, vrátane počítačových vírusov, ransomvéru a iných kybernetických útokov, alebo výskytu akejkoľvek mimoriadnej fluktuácie na ktoromkoľvek finančnom trhu, ktorá by mala podstatný nepriaznivý vplyv na našu schopnosť poskytovať platobné služby alebo na naše povinnosti podľa príslušného práva. Ak nastane ktorákoľvek z uvedených okolností, platnosť týchto Zmluvných podmienok sa pozastaví na obdobie, počas ktorého tieto okolnosti budú pretrvávať, alebo, podľa nášho rozhodnutia a s cieľom chrániť vás i nás, môžeme platnosť týchto Zmluvných podmienok ukončiť.

13. Obmedzenie zodpovednosti

Naša celková zodpovednosť voči Vám súvisiaca s Platobnou transakciou je obmedzená na celkovú sumu Prostriedkov Platobnej transakcie spolu so všetkými poplatkami, ktoré budete povinní uhradiť, a prípadným úrokom, ktorý budete musieť zaplatiť následkom akéhokoľvek nerealizovania alebo nesprávnej realizácie Platobnej transakcie z našej strany.

Ak nedodržíme akúkoľvek požiadavku, ktorú nám kladie príslušné právo (ktoré nám ako poskytovateľovi platobných služieb určuje určité povinnosti, vrátane povinností súvisiacich s neautorizovanými, nezrealizovanými a nesprávne zrealizovanými Platobnými transakciami), nebudeme voči vám niesť zodpovednosť, ak to bude zapríčinené mimoriadnymi a neočakáva teľnými dopadmi, ktoré nedokážeme ovplyvniť napriek primeranému opačnému úsiliu z našej strany, alebo ak to je zavinené inými povinnosťami, ktoré nám sú určené podľa iných ustanovení práva Európskej únie alebo platného vnútroštátneho práva.

Bez ohľadu na iné ustanovenia týchto Zmluvných podmienok nevylučujeme svoju zodpovednosť za smrť alebo zranenie spôsobené našou nedbalosťou alebo nedbalosťou našich zamestnancov a agentov, podvodným nepravdivým vyhlásením, ani nijakú inú zodpovednosť, ktorú podľa príslušného práva vylúčiť nemožno.

14. Príslušné právo a jazyk

Tieto Zmluvné podmienky a príslušné Platobné transakcie pre Jednotlivé platobné príkazy sa riadia právnym poriadkom Slovenskej republiky . V prípade sporu môže Zákazník alebo spoločnosť RIA iniciovať súdne konanie na príslušnom súde v Slovenskej republike.

Okrem vyššie uvedeného v prípade sporu medzi Zákazníkom a RIA v súvislosti s platobnými službami poskytovanými podľa tejto zmluvy, ktorý zmluvné strany nebudú schopné vyriešiť mimosúdne, môže Zákazník postúpiť spor na rozhodcovské konanie alebo iné mimosúdne vyrovnanie, ktoré upravuje najmä slovenský zákon č. 244/2002 Z. z. o rozhodcovskom konaní, slovenský zákon č. 391/2015 Z.z. o alternatívnom riešení spotrebiteľských sporov a slovenský zákon č. 420/2004 Z. z. o mediácii.

Jazykom zmluvného vzťahu medzi spoločnosťou RIA a Zákazníkom je slovenský jazyk.

15. Služby zákazníkom a sťažnosti

Vážime si svojich zákazníkov a k svojim povinnostiam pristupujeme vážne. Náš tím služieb zákazníkom môžete vo vzťahu k Platobnej transakcii kontaktovať nasledujúcimi spôsobmi:

SLUŽBY ZÁKAZNÍKOM RIA:

C/ Cantabria 2

28108, Madrid

Španielsko

Telefón: +421 2 5841 9152

Pri každom spore musí Zákazník svoju reklamáciu predložiť písomne (i) osobne na ktoromkoľvek pracovisku spoločnosti RIA PAYMENT INSTITUTION, E.P., S.A.U; (ii) poštou do rúk Zástupcu pre služby zákazníkom spoločnosti RIA PAYMENT INSTITUTION, E.P., S.A.U., Calle Cantabria 2, 28108, Alcobendas, Madrid (Španielsko); alebo (iii) e-mailom na ceec@riafinancial.com.

Odbor Služieb zákazníkom na reklamáciu od Zákazníka odpovie v lehote najviac pätnástich (15) Pracovných dní od prijatia reklamácie, ak kvôli mimoriadnym okolnostiam (na ktoré spoločnosť RIA Zákazníka v tejto lehote upozorní) nie je potrebné termín konečnej odpovede predĺžiť na najviac tridsať päť (35) Pracovných dní od dátumu prijatia príslušnej reklamácie.

V prípade, že reklamácia podaná Zástupcovi pre služby zákazníkom spoločnosti RIA sa zamietne alebo uvedená lehota vyprší bez odpovede uvedeného Odboru Služieb zákazníkom, Zákazník môže svoj nárok predložiť:

 1. Španielskej centrálnej banke (stránka: www.bde.es)

Poštou na adresu:

Banco de España

Departamento de Conducta de Mercado y Reclamaciones

C/ Alcalá 48, 28014 Madrid, Španielsko

Tel.: (+34) 900 54 54 54 / (+34) 91 338 8830

 1. Národná banka Slovenska (https://www.nbs.sk/sk/titulna-stranka)

Poštou na adresu:

Národná banka Slovenska

Imricha Karvaša 1, 813 25 Bratislava

Slovenská republika

Telefón: +421 2 5787 1111

e-mail: info@nbs.sk

Informácie o porušení príslušných miestnych predpisov možno oznámiť Národnej Banke Slovenska (i) poštou adresovanou do rúk Útvar dohľadu nad finančným trhom; (ii) e-mailom na adresu info@nbs.sk; alebo vyplnením elektronického formulára na internetovej stránke Národnej Banke Slovenska (https://www.nbs.sk/sk/titulna-stranka).

MAXIMÁLNE POPLATKY

Aktuálne poplatky spoločnosti Ria Payment Institution E.P., S.A.U., (ďalej len RIA) nepodliehajú žiadnej kontrole zo strany Španielskej centrálnej banky, predstavujú MAXIMÁLNE poplatky a platia pre všetkých Zákazníkov, so statusom spotrebiteľov aj bez neho, pričom spoločnosť RIA si vyhradzuje právo za ktorúkoľvek uvedenú položku účtovať nižšie poplatky.

1. DOPLNKOVÉ SLUŽBY

Doplnkové služby

POPLATKY

Zrušenie, úprava alebo vrátenie Poukázania peňazí

(Poznámka 1)

Primerané výdavky, ktoré spoločnosti RIA vzniknú, sa prenesú na príslušného Zákazníka

Poukázanie peňazí s nedostatočnými alebo neúplnými údajmi

(Poznámka 2)

Primerané výdavky, ktoré spoločnosti RIA vzniknú, sa prenesú na príslušného Zákazníka

Riadenie zostatku (Poznámka 3)

3,00 EUR/mesačne

Poznámka 1. Zrušenie, úprava alebo vrátenie Poukázania peňazí

Spoločnosť RIA vykoná kroky potrebné na zrealizovanie príkazu na Platobnú transakciu, ktorý vydal Odosielateľ, za účelom zrušenia, úpravy alebo pokusu o odvolanie Jednotlivého platobného príkazu.

Ak sú s vykonanými úkonmi spojené výdavky účtované tretími stranami a tieto výdavky sú primerané, tieto výdavky sa prenesú na príslušného Zákazníka aj vtedy, ak uvedené úkony neboli úspešné z dôvodov, ktoré nemožno pripísať spoločnosti RIA.

     Poznámka 2. Platobné transakcie s nedostatočnými alebo neúplnými údajmi

Vynechanie akýchkoľvek údajov potrebných na zrealizovanie Platobnej transakcie nebude spojené s účtovaním dodatočného poplatku príslušnému Zákazníkovi, avšak spoločnosť RIA prenesie na príslušného Zákazníka tie primerané náklady, ktoré jej vzniknú pri všetkých vykonaných krokoch (aj neúspešných z dôvodov nie na strane spoločnosti RIA) zameraných na (i) získanie údajov potrebných na zrealizovanie Platobnej transakcie tak, ako sa uvádza v článku 8.2 vyššie, alebo (ii) spätné získanie Prostriedkov od tretích strán, ak sa Platobná transakcia zrealizovala, ale kvôli nesprávnym alebo neúplným údajom sa nevyplatila Príjemcovi, alebo (iii) vrátenie Prostriedkov Odosielateľovi pri Platobných transakciách, ktoré sa kvôli nesprávnym alebo neúplným údajom nezrealizovali.

Poznámka 3. Riadenie zostatku

V prípade, že Prostriedky prijaté od Odosielateľov sú v držbe spoločnosti RIA na konci Pracovného dňa nasledujúceho po dni, kedy ich spoločnosť RIA prijala, tieto Prostriedky sa uložia na samostatný účet vo finančnej inštitúcii alebo investujú do bezpečných, likvidných a nízkorizikových aktív podľa príslušného práva a predpisov. Ak sa Platobná transakcia nevyplatí Príjemcovi a Prostriedky sa nevrátia Odosielateľovi z dôvodu mimo kontroly spoločnosti RIA, po uplynutí troch (3) mesiacov od prijatia prostriedkov si môže RIA z týchto Prostriedkov účtovať mesačný poplatok ako odplatu za primerané náklady, ktoré spoločnosti RIA vzniknú pri snahe vrátiť Odosielateľovi nevyplatené Prostriedky, a za správu Prostriedkov spoločnosťou RIA počas doby, kedy ich má v držbe.

 

[1]Maximálne sadzby poplatkov za doplnkové služby nájdete na konci týchto Zmluvných podmienok.